Skollagen från 2010 stadgar att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det betonas även i läroplanen som trädde i kraft 2011. Innebörden är att såväl innehållet i undervisningen som de undervisningsmetoder som används ska bygga på aktuellt kunskapsläge. VA har undersökt både lärares och ungas attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning i flera projekt.

skolaklassrum
Bild från Thorildsplans gymnasium under ett av VA anordnat ungdomsparlament 2014. Det syftade till att stärka dialogen och utbytet mellan elever och forskare och introducera studenterna till parlamentariska förfaranden om vetenskap och forskning. Foto: Gustaf Waesterberg

• Skola möter vetenskap

Ett sätt att öka vetenskapligheten i skolans undervisning är att samverka med forskare. I projektet Skola möter vetenskap har VA tillsammmans med den ideella föreningen Forskningsnätet Skåne undersökt hur skolor framgångsrikt kan samverka med forskare på skolans egna villkor. Projektet har bestått av tre delar i samspel. Den första är en nationell inventering av hur lärare och skolledare i Sverige ser på möten med forskare och hur skolan tar del av forskningsrön. I den andra delen har nya format för möten mellan elever, forskare och lärare utvecklats och prövats praktiskt. I den tredje delen har dessa aktiviteter utvärderats.

En sammanfattning av projektet:

Skola möter vetenskap – ett projekt för att öka vetenskaplig förståelse och förmåga (VA-rapport 2015:4 )

Del 1: Nationell inventering

Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning (VA-rapport 2013:3 )

Som en första del av projektet genomfördes 2012-2013 en undersökning bland 2 000 lärare och skolledare om deras attityder till forskning och vetenskap, samt vilka kontakter lärarna har med forskare. Undersökningen genomfördes med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB). Alla data finns även tillgängliga här, liksom enkätfrågorna i sin helhet, samt kalibreringsrapport och teknisk rapport från SCB.

Del 2: Nya format för möten mellan elever, forskare och lärare

Forskningsnätet Skåne har utvecklat metoder där lärare, elever och forskare har möts på olika sätt. De nya format som utvecklats under projektets gång är framför allt husforskare, sommarstipendiater och forskningscirkel för lärare om bedömning av vetenskaplighet. En tidigare beprövad modell där forskare kommer till skolor och har föreläsningar och seminarier har också vidareutvecklats för att bättre passa in i skolarbetet. En utförlig beskrivning av Forskningsnätets utveckling finns i rapporten  Forskningsnätet Skåne – försök till forskningskommunikation på skolans villkor (VIS skriftserie nr 7).

Del 3: Utvärdering av Forskningsnätet Skånes aktiviteter

Aktiviteter för vetenskaplig förståelse – utvärdering av möten mellan elever, lärare och forskare (VA-rapport 2015:3)

De metoder som utvecklats under del 2 utvärderades av VA i del 3. De övergripande frågorna för utvärderingen var: Ökar Forskningsnätet Skånes aktiviteter den vetenskapliga förståelsen och förmågan hos eleverna? Inspirerar de eleverna att fortsätta studera vid högskolan? Vilka faktorer avgör om aktiviteterna ger sådana effekter? Resultaten pekar på att aktiviteterna kan bidra till att höja elevernas vetenskapliga förståelse och förmåga om de samspelar med den ordinarie skolundervisningen. Hur effektiva metoderna är beror på en rad faktorer. Framgångsfaktorer är exempelvis om aktiviteterna integreras väl i skolundervisningen, att eleverna får förbereda sig, att forskarna kan möta målgruppen och att samarbetena är långsiktiga. En genomgång av resultaten från utvärderingen finns i rapporten

En sammanfattning med framgångsfaktorer och rekommendationer finns även i den sammanfattande rapporten VA-rapport 2015:4 ovan.

Merparten av projektets finansiering kommer från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som ger anslag till forskning men också till barn- och ungdomsverksamhet.

 

Tidigare projekt:

VA undersökte 2004 lärares attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning (2004:4).

År 2005 gjordes tillsammans med Nutek en fördjupad studie med betoning på lärares attityder till och arbete för att utveckla elevers företagsamhet, Lärare om Företagsamhet (2005:2). Båda dessa studier genomfördes i samarbete med Synovate Temo genom telefonintervjuer med lärare, skolledare och lärarstudenter.

Dessutom gjordes en översikt över tidigare studier på detta område (2004:2).

Studien Lärare om Företagsamhet diskuterades vid ett seminarium på IQube 2005. Referat: Blir du företagsam, lille vän?

 

Vill du ha mer information om projekten kan du vända dig till Cissi Askwall, generalsekreterare.

 

Senaste publikationer rörande skolan:


| Helen Garrison

Collaborations with researchers reap benefits for Swedish schools

Pupils who have a greater understanding of science and the ability to think like a scientist. This is the result when schools themselves get to invite researchers to assist pupils in the classroom, according to a recent evaluation of the Swedish project School Meets Science.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Referat: Är skolan för vetenskaplig(t) grund?

En återkommande rubrik genom åren har varit krisen för den svenska skolan. Hur politiker, verksamma i skolan och forskare kan förbättra skolan utifrån en god vetenskaplig grund, diskuterades vid ett välbesökt dialogseminarium under Almedalsveckan 2016.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskare vässar skolarbetet

På fem skolor i Skåne kan lärare bjuda in forskare att medverka i elevernas skolarbeten. Så kallade husforskare kommer till skolan vid flera tillfällen under läsåret och är en resurs för både elever och lärare. Samverkansmodellen, som utvecklats av Forskningsnätet Skåne, har nu utvärderats av Vetenskap & Allmänhet. Resultaten visar att aktiviteterna kan bidra till att ge elever större vetenskaplig förståelse och förmåga.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Lyckade möten mellan forskare och elever

Utvärdering: Skola möter vetenskap

Skola möter vetenskap är ett samarbetsprojekt mellan VA och Forskningsnätet Skåne (FS) som startade 2012. Projektet utvecklar nya metoder för att skapa möten mellan forskare och elever i gymnasieskolor i Skåne. En utvärdering av metoderna presenterades och diskuterades under ett seminarium i Malmö den 10 mars.

Läs vidare

| Karin Larsdotter

Skola på ovetenskaplig grund?

Så kom då äntligen resultaten från senaste PISA-undersökningen. Dock visade de tyvärr att elevernas resultat fortsätter att sjunka och att Sverige presterar under snittet för OECD-länderna i alla ämnen. Matematik: sämre än i PISA 2009 och sämst i norden. Läsförståelse: sämre än 2009, nu fjärde sämsta OECD-landet. Naturvetenskap: sämre än 2009, sjunde sämsta OECD-landet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Utbildning + Forskning = sant? VA-dagen 2013

Hur kan vi stärka samverkan mellan forskning och skola? Vad krävs för att skapa en utbildning på vetenskaplig grund? Det var ett par av frågorna som diskuterades på VA-dagen den 23 september i Stockholm. Drygt 200 personer hade samlats för att ta del av och samtala kring Vetenskap & Allmänhets studie Skolans syn på vetenskap.

Läs vidare