SAMVERKAN – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer

VA-rapport 2011:2

Högskolelagens 2§ är tydlig: ”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.”


Likväl har samverkan med det omgivande samhället fortfarande låg prioritet och integreras inte tillräckligt i högskolornas kärnverksamheter utbildning och forskning. En orsak är att samverkan ofta ses som frivillig och något som är bra att göra om det finns tid över. Forskare behöver incitament och erkännande för att engagera sig i samverkansuppgiften. En viktig åtgärd vore att inkludera indikatorer för samverkan i systemet för resursfördelning till universitet och högskolor.

Genom internationella litteraturstudier och expertintervjuer har vi utarbetat en uppsättning indikatorer för samverkan som skulle kunna användas som grund för resurstilldelning till lärosäten och även för dessas interna resursfördelning. Vi föreslår tre indikatorer: aktiviteter, resurser och intäkter. Resurser och intäkter ger ett övergripande mått på omfattningen av lärosätets engagemang i samverkan.

Aktivitetsindikatorn är uppbyggd av aktiviteter på två nivåer. Den lägsta nivån omfattar aktiviteter av informationskaraktär, där forskarna är den mest aktiva parten medan feedback från allmänheten eller specifika samhällsgrupper är begränsad. Nivå 2-aktiviteter handlar om tvåvägskommunikation, kunskapsutbyte och samarbete mellan akademi och samhälle som mer jämbördiga parter. Nivå 2-aktiviteter bör ges en högre vikt än de på nivå 1.

Även om budgetförändringar, såväl tillskott som nedskärningar, kan vara ett sätt att stimulera samverkan innebär det en top-down-ansats. Att använda indikatorer medför inte nödvändigtvis att lärare, forskare och förvaltningar är övertygade om vikten av samverkan. Drivkrafterna för att engagera sig i samverkan kan förbli svaga om en grundläggande positiv kultur och attityd saknas.

För att åstadkomma en kulturförändring i riktning mot att samverkan naturligt integreras i forskning och utbildning rekommenderar vi också stimulerande åtgärder av annan karaktär: en gemensam avsiktsförklaring av centrala forskningsaktörer som t ex forskningsfinansiärer och lärosäten, en satsning på lärosäten som är starka förebilder inom samverkansarbetet samt ett samverkanspris.

Ladda ned rapporten (pdf på engelska)


5 kommentarer

 1. Belöna forskare för dialog! | Vetenskap & Allmänhet |

  […] mer information, ta del av rapporten SAMVERKAN – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer på http://www.v-a.se eller […]

 2. Belöna forskare för dialog! | Vetenskap & Allmänhet |

  […] Ta del av rapporten SAMVERKAN – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer. […]

 3. Riktiga forskare bloggar! | Prorektor Kjell Jonsson |

  […] presenterade V&A – utifrån en internationell genomgång – en rad förslag på ”samverkansindikatorer” som grund för resurstilldelning. Förslagen ses som ett bidrag […]

 4. ESOF-session: ”Forskarna måste känna att samverkan är viktigt!” | Vetenskap & Allmänhet |

  […] talare av de sammanlagt fyra som hjälpte till att svara på den frågan. Hon presenterade en VA-studie som kartlagt aktiviteter och metoder för samverkan i sex länder. Karin Larsdotter beskrev två […]

 5. ESOF session: “Scientists need to feel that engagement is important!” | Vetenskap & Allmänhet |

  […] Science) was the first of the four speakers who would help to answer that question. She presented a VA study documenting activities and methods for engagement in six countries. Karin described two levels of […]

Kommentering är avstängd.