Öppen vetenskap har potential att förändra och öppna upp det vetenskapliga systemet för alla. Vissa aspekter av öppen vetenskap är också krav i EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Men vad innebär öppen vetenskap för dig och hur kan du dra nytta av det i ditt arbete? 

Vetenskap & Allmänhet kommer under 2019 och våren 2020 att arrangera ett antal workshops om öppen vetenskap där begrepp som, öppen tillgång, öppna data, samskapande (public engagement), samverkan, medborgarforskning och forskningskommunikation ingår. Workshoparna är till för personal på lärosäten runt om i Sverige.

Syftet är att stärka kompetensen hos forskare, personal vid forskningsservice, forskningskommunikatörer, bibliotekarier, samverkansansvariga samt övriga intresserade om vad dessa begrepp innebär och hur de kan tillämpas, både i det dagliga arbetet och vid ansökningar inom Horisont 2020.

Det övergripande målet är att öka kunskapen om öppen vetenskap men även att främja deltagandet i de sista utlysningarna av Horisont 2020 och att blicka framåt och stärka kompetensen inför Horizon Europe. Vi vill också öka och utveckla samverkan mellan olika enheter på lärosätena. Denna serie workshops finansieras av Vinnova som en vidareutveckling av den nationella påverkansplattformen för Science with and for Society – SwafS.

I workshopen blandas teoretiska presentationer om öppen vetenskap, samskapande, medborgarforskning och forskningskommunikation, med interaktiva grupparbeten och presentationer av lokala projekt. På så sätt får deltagarna lära sig att applicera olika aspekter av öppen vetenskap i sitt arbete och i sina eventuella projektansökningar. Det ges även en kortare inblick i hur man kan kommunicera om sitt projekt samt erbjuds individuell rådgivning för egna projektansökningar t.ex. till Horisont 2020. Alla workshops sker i samarbete med forskningsservice eller annan enhet på lärosätet där de äger rum. Medarrangörerna är med under dagen och presenterar sin verksamhet/service.

Upplägget har fokus på fyra områden:

Vid behov tas även ansvarsfull forskning och innovation upp (RRI- responsible research and innovation)

För mer info, kontakta Maria Hagardt, projektledare och internationell samordnare på VA.

Läs det senaste från projektet: