Öppen vetenskap har potential att förändra och öppna upp det vetenskapliga systemet för alla. Vissa aspekter av öppen vetenskap är också krav i EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Men vad innebär öppen vetenskap för dig och hur kan du dra nytta av det i ditt arbete? 

Vetenskap & Allmänhet kommer under 2019 och våren 2020 arrangera ett antal workshops om öppen vetenskap där begrepp som, öppen tillgång, öppna data, samskapande (public engagement), samverkan, medborgarforskning och forskningskommunikation ingår för personal på lärosäten runt om i Sverige.

Syftet är att stärka kompetensen hos forskare, personal vid forskningsservice, forskningskommunikatörer, bibliotekarier, samverkansansvariga samt övriga intresserade om vad dessa begrepp innebär och hur de kan tillämpas det dagliga arbetet men även till exempel vid ansökningar inom Horisont 2020.

Det övergripande målet är att öka kunskapen om öppen vetenskap men även det strategiska deltagandet i de sista utlysningarna av Horisont 2020 men även att blicka framåt och stärka kompetensen inför Horizon Europe. Vi vill även öka och utveckla samverkan mellan olika enheter på lärosätena. Denna serie av workshops har fått finansiering av Vinnova som en vidareutveckling av den nationella påverkansplattformen för Science with and for Society – SwafS.

I workshopen blandas teoretiska presentationer om öppen vetenskap, samskapande, medborgarforskning samt forskningskommunikation med interaktiva grupparbeten och presentationer av lokala projekt. På så sätt får deltagarna lära sig hur de kan applicera olika aspekter för öppen vetenskap i sitt arbete och i sina eventuella projektansökningar. Vi kommer även att ge en kortare inblick till hur man kan kommunicera sitt projekt samt individuell rådgivning för egna projektansökningar som t ex till Horisont 2020. Alla workshops sker i samarbete med universitetets forskningsservice eller annan enhet. De lokala medarrangörerna är med under dagen samt presenterar sin verksamhet/service.

Grundupplägget är med fokus på fyra områden:

Utefter lokala behov tas kan även ansvarsfull forskning och innovation upp (RRI- responsible research and innovation)

För mer info kontakta Maria Hagardt, projektledare och internationell samordnare på VA.