Öppen vetenskap har potential att förändra och öppna upp det vetenskapliga systemet för alla. Vissa aspekter av öppen vetenskap är också krav i EU-kommissionens nya forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Men vad innebär öppen vetenskap för dig och hur kan du dra nytta av det i ditt arbete? 

Vetenskap & Allmänhet kommer under hela 2021 att arrangera ett antal workshops online om öppen vetenskap där begrepp som, öppen tillgång, öppna data, samskapande (public engagement), samverkan, medborgarforskning och forskningskommunikation ingår. Workshoparna är till för personal på lärosäten runt om i Sverige.

Syftet är att stärka kompetensen hos forskare, personal vid forskningsservice, forskningskommunikatörer, bibliotekarier, samverkansansvariga samt övriga intresserade om vad dessa begrepp innebär och hur de kan tillämpas, både i det dagliga arbetet och för att underlätta ansökningar till det nya Europeiska ramprogrammet för forskning och innovation Horizon Europe.

Vi vill också öka och utveckla samverkan mellan olika enheter på lärosätena. Denna serie workshops finansieras av Vinnova som en vidareutveckling av den nationella påverkansplattformen för Science with and for Society – SwafS.

I workshopen blandas teoretiska presentationer om öppen vetenskap, samskapande (public engagement), medborgarforskning och forskningskommunikation, med interaktiva grupparbeten och presentationer av lokala projekt. På så sätt får deltagarna lära sig att applicera olika aspekter av öppen vetenskap i sitt arbete och i sina eventuella projektansökningar. Det ges även en kortare inblick i hur man kan kommunicera om sitt projekt samt erbjuds individuell rådgivning för egna projektansökningar t.ex. till Horisont Europa. Alla workshops sker i samarbete med forskningsservice eller annan enhet på lärosätet där de äger rum. Medarrangörerna är med under dagen och presenterar sin verksamhet/service.

Upplägget har fokus på fyra områden:

Vid behov tas även ansvarsfull forskning och innovation upp (RRI- responsible research and innovation)

Mer information

Är du intresserad av att organisera en workshop online med oss? För mer information, kontakta Maria Hagardt, projektledare och internationell samordnare på VA.

Läs det senaste från projektet: