Vad är forskningskommunikation?

Forskningskommunikation är kommunikation om forskning med andra än forskarsamhället.

 • Vetenskaplig kommunikation (scholarly communication) handlar om kommunikation inom akademin/mellan forskare, medan
 • Forskningskommunikation (science communication) beskriver kommunikation om forskning med andra än forskarsamhället.
Illustration: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Forskningskommunikation kan ske med olika grad av interaktion:

 • Information: Kännetecknas av envägskommunikation riktad till en passiv mottagare, som till exempel pressmeddelanden eller populärvetenskapliga artiklar och föreläsningar.
 • Dialog: Kännetecknas av att alla parter fungerar som både sändare och mottagare. Det finns utrymme för såväl forskare som till exempel allmänhet att komma till tals och ett aktivt intresse för varandras synpunkter. (De fall där det finns utrymme för tvåvägskommunikation men där det bara är den ena parten som är aktiv, till exempel bloggar med oanvänd kommentarsfunktion, kallas för pseudodialog.)
 • Samskapande: Kännetecknas av dialogisk kommunikation men innebär inte bara att alla parter kommer till tals, utan att de också påverkar eller ges inflytande över forskningsprocessen. Det kan handla om allt från att identifiera etiska hinder eller nya forskningsområden, till att bidra med datainsamling eller att vara med och kommunicera och använda forskningsresultat.
Illustration: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Hur jobbar VA med forskningskommunikation?

VA driver och är partner i flera projekt som främjar forskningskommunikation:

 • ARCS – medborgarforskning för alla
  – utvecklar en svensk webbportal för medborgarforskning som är en form av samskapande.
 • EU-Citizen.Science
  – Utvecklar en europeisk plattform för medborgarforskning (se ovan)
 • Forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap
  en undersökning av svenska forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap. I studien undersöker vi både forskares attityder och verksamhet samt de eventuella hinder de upplever för att kommunicera sin forskning. (2020)
 • Forskning om forskningskommunikation i Sverige – En översiktlig kartläggning
  – VA har på uppdrag av Vetenskapsrådet genomfört en översiktlig kartläggning av den forskning som bedrivs om forskningskommunikation i Sverige. (2019)
 • ForskarFredag
  – Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 370 städer i hela Europa arrangeras aktiviteter. I Sverige skapar ForskarFredag mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.
 • ForskarFredags massexperiment
  – Inom ramen för vetenskapsfestivalen ForskarFredag anordnas sedan 2009 ett årligt medborgarforskningsprojekt där allmänheten och skolklasser i Sverige bjuds in att delta i riktig forskning.
 • Forskar Grand Prix
  – Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. Forskarna coachas i att presentera sin forskning på fyra minuter inför en jury och en publik, som tillsammans utser vinnaren.
 • Forum för forskningskommunikation
  – I samband med Vetenskapsfestivalen skapas sedan 2013 en årlig mötesplats och ett nätverk öppet för alla slags aktörer inom området forskningskommunikation. VA är medarrangör.
 • Kommuniceraforskning.se
  – En verktygslåda som vill ge inspiration och förslag på olika aktiviteter för att kommunicera forskning. Utgångspunkten är aktiviteter som genomförts under vetenskapsfesten ForskarFredag under åren 2005–2017
 • Medieseminarier för forskare
  En serie seminarier där forskare, journalister och kommunikatörer delade med sig av erfarenheter och handfasta tips till en forskarpublik. Seminarierna arrangerades under 2013–2016 av VA tillsammans med forskningsråden FormasForteVetenskapsrådet och Vinnova, i samarbete med lärosäten runt om i Sverige.
 • RETHINK
  – EU-projekt som VA är en del av. RETHINK har som mål att övervinna de utmaningar som digitaliseringen innebär för forskningskommunikation och att skapa en meningsfull och långsiktig förändring inom fältet.
 • Samverkansseminarier
  – VA jobbar för att samverkan ska vara meriterande för forskare och vara en viktig del i en forskares arbete. Vi vill förstärka samverkansuppgiftens alla dimensioner, såväl demokratiska och kulturella, som avseende samhällsnytta och bildning. En viktig del av vårt arbete är att anordna samverkanseminarier och -workshops.
 • Science Café
  – Ett Science Café är en mötesplats för alla som är nyfikna på forskning. Över en fika diskuterar allmänheten och forskare tillsammans en aktuell fråga eller nya rön som berör. Vetenskapscaféer och fika med en forskare anordnas i många länder världen över och VA sprider kunskap om denna och andra typer av forskardialoger.

Motsvarighet i engelskan

Science Communication, Public Outreach, Public Engagement, Public Involvement

Läs mer

Se även #forskom, #forskningskommunikation och #scicomm i sociala medier.