För att bättre förstå forskarnas roll och vilka hinder för dialog med det omgivande samhället som de upplever, har VA genomfört en studie i tre steg av forskarnas syn på att kommunicera med allmänheten.

forskaredialog
Bild från ForskarFredag i Flemingsberg.

 

Både här och på andra håll i världen undersöks ofta allmänhetens attityder till och kunskaper om forskning. Men den andra parten i den viktiga dialogen – forskarna – finns det inte lika mycket kunskap om. Därför har VA undersökt hur de ser på att tala med allmänheten om sin forskning.

2002 gjordes, i samarbete med Linköpings universitet, djupintervjuer med forskare. 2003 gjordes dels en telefonintervjustudie med drygt 400 forskare på olika nivåer och i olika discipliner med hjälp av Synovate Temo, dels en fokusgruppsstudie i samarbete med Linköpings universitet.

Forskarnas syn på kommunikation med allmänheten diskuterades under ett Erlanderseminarium i juni 2004.
Referat: Erlanderseminarium 2004

 

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Forskares syn på allmänheten

Rapport 2002:3

VA har uppdragit åt fil dr Victoria Wibeck, Tema Kommunikation vid Linköpings Universitet, att undersöka forskares syn på dialog med allmänheten.

Läs vidare