För att bättre förstå forskarnas roll och vilka hinder för dialog med det omgivande samhället som de upplever, har VA genomfört en studie i tre steg av forskarnas syn på att kommunicera med allmänheten.

forskaredialog
Bild från ForskarFredag i Flemingsberg.

 

Både här och på andra håll i världen undersöks ofta allmänhetens attityder till och kunskaper om forskning. Men den andra parten i den viktiga dialogen – forskarna – finns det inte lika mycket kunskap om. Därför har VA undersökt hur de ser på att tala med allmänheten om sin forskning.

2002 gjordes, i samarbete med Linköpings universitet, djupintervjuer med forskare. 2003 gjordes dels en telefonintervjustudie med drygt 400 forskare på olika nivåer och i olika discipliner med hjälp av Synovate Temo, dels en fokusgruppsstudie i samarbete med Linköpings universitet.

Forskarnas syn på kommunikation med allmänheten diskuterades under ett Erlanderseminarium i juni 2004.
Referat: Erlanderseminarium 2004

 

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Forskare vill kommunicera men saknar tid

Forskningskommunikation är viktigt för forskare och uppmuntras av deras kollegor. Men det är svårt att hitta tid för kommunikation och det ses inte som särskilt meriterande. Det framkom vid ett seminarium på Vetenskapsrådet den 23 mars då en ny rapport om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap presenterades och diskuterades.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskares syn på allmänheten

Rapport 2002:3

VA har uppdragit åt fil dr Victoria Wibeck, Tema Kommunikation vid Linköpings Universitet, att undersöka forskares syn på dialog med allmänheten.

Läs vidare