För att bättre förstå forskarnas roll och vilka hinder för dialog med det omgivande samhället som de upplever, undersöker VA forskarnas syn på att kommunicera med det omgivande samhället.

forskaredialog
Bild från ForskarFredag i Flemingsberg.

Både i Sverige och på andra håll i världen undersöks allmänhetens syn på forskning och vetenskap. Resultaten från bland annat VA-barometern visar att intresset för forskning och förtroendet för forskare är relativt högt i Sverige.

Kommunikation och samverkan mellan forskning och det omgivande samhället har även kommit allt mer i fokus de senaste åren. Det lyfts tydligt fram i forskningspropositionen Kunskap i samverkan som antogs av Riksdagen våren 2017, och i EU-kommisionens arbete för en övergång till ett öppnare vetenskapssamhälle. Hur allmänhetens intresse av forskning, och beslutsfattarnas vision om öppenhet, tas emot av de som ska möta dessa förväntningar – forskarna – finns det inte lika mycket kunskap om.

Därför undersöker VA hur forskarna ser på forskningskommunikation och öppen vetenskap, och håller koll på det senaste inom forskningsämnet forskningskommunikation.

Projekt:

Forskning om forskningskommunikation i Sverige – En översiktlig kartläggning

Vetenskap & Allmänhet har på uppdrag av Vetenskapsrådet genomfört en översiktlig kartläggning av den forskning som bedrivs om forskningskommunikation i Sverige, publicerad under 2020.

Forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap

Under 2018-2019 gjordes i samarbete med Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond en stor kartläggning av svenska forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap. I studien undersöker vi både forskares attityder och verksamhet samt de eventuella hinder de upplever för att kommunicera sin forskning. Data samlades in genom en webbenkät under våren 2019. Resultatet hittas i VA-rapporten ”Jag vill, men hinner inte! – forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap”.

Inför den större studien genomfördes under våren 2018, tillsammans med Vetenskapsrådet, en kvalitativ studie om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap. Rapporten är baserad på djupintervjuer med forskare på svenska lärosäten och forskningskommunikatörer vid lärosäten och hos forskningsfinansiärer. Resultaten från undersökningen presenterades vid ett seminarium på Vetenskapsrådet den 23 mars 2018 som sändes live på webben.

Även 2002-2004 gjordes en kartläggning i tre steg om forskares syn på kontakten med allmänheten. 2002 gjordes, i samarbete med Linköpings universitet, djupintervjuer med forskare. 2003 gjordes dels en telefonintervjustudie med drygt 400 forskare på olika nivåer och i olika discipliner med hjälp av Synovate Temo, dels en fokusgruppsstudie i samarbete med Linköpings universitet.

Forskarnas syn på kommunikation med allmänheten diskuterades även under ett Erlanderseminarium i juni 2004. Referat: Erlanderseminarium 2004

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Forskningskommunikation i fokus – ta del av två samtal

Pågår det en kamp om kunskap i Sverige? Påverkas uppfattningen om forskning när olika budskap sprids från många håll? Hur kan vi stärka forskningskommunikationen i Sverige? Det är några frågor som  diskuterades i två samtal den 1 juni, som båda går att se i efterhand.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskningskommunikation som forskningsfält i Sverige

Hur når universitetens kunskap ut i samhället, hur presenterar den och hur tas den emot? Forskning om hur forskning kommuniceras ökar internationellt, men i Sverige är forskarna på området få. Hur kan forskningsfältet utvecklas i Sverige? Dessa frågor lyfter Vetenskapsrådet, Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet vid ett seminarium med forskare inom fältet och andra intresserade.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskning om forskningskommunikation på frammarsch

Forskningskommunikation är ett ungt men växande forskningsområde. Än så länge finns få forskare i Sverige. De senaste tio åren har bara 23 artiklar publicerats i områdets tre viktigaste tidskrifter av forskare i Sverige. Det visar en ny översiktlig kartläggning gjord av Vetenskap & Allmänhet på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Dåligt hum om humaniora måste tas på allvar

Denna text har tidigare publicerats som gästinlägg på Humtankbloggen.

Allmänheten saknar i stor utsträckning uppfattning om humanistisk forskning. Det tycks vara betydligt lättare att relatera till forskning inom medicin eller naturvetenskap. Det visar undersökningar genomförda av föreningen Vetenskap & Allmänhet, som i ett gästinlägg på Humtankbloggen närmare presenterar flera av de studier som den senaste tiden uppmärksammats i samhällsdebatten. Författarna ställer också frågan om den diffusa bilden av humanistisk forskning riskerar att minska samhällets stöd för humanioraforskning.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Jag vill men hinner inte – dialog om forskares syn på kommunikation

Forskare i Sverige är positiva till att kommunicera med omvärlden, men möter en hel del svårigheter i det arbetet. Det visar en enkätundersökning med 3 700 forskare, som presenterades och diskuterades vid ett välbesökt dialogseminarium den 25 september i Stockholm. Doktorandutbildningar i kommunikation och närmare samarbete mellan forskare och kommunikatörer var några förslag till lösningar vid seminariet.

Läs vidare