VA vill åstadkomma samtal i nya former kring olika forskningsanknutna teman som engagerar människor. Grundtanken är att dialogen bör styras av folks intressen, frågor och oro, snarare än att utgå från vad forskarna vill föra ut.

ScienceCAfeFFST
Forskardialog på ForskarFredag i Stockholm/GIH 2013.

Ämnen

Samtalsämnena bör beröra människors vardag eller på annat sätt kännas engagerande för en bred allmänhet. Undvik övergripande teman av typen Nanoteknikens risker utan formulera hellre frågor som t.ex.:
– Vad styr hur vi väljer partner?
– Varför blir få lyckligare av att bli rika?
– Kan nanopartiklar i hudkräm vara farliga?

Val av forskare

Forskaren måste vara lyhörd och intresserad av deltagarnas frågor och tankar. Lika viktigt som att behärska ämnet är att forskaren kan tala på ett lättfattligt och intresseväckande sätt.

Samtalsledare

För att underlätta dialog behövs en samtalsledare som kan strukturera samtalet, uppmuntra till inlägg och vid behov ställa frågor, förtydliga och runda av.

Dialog

Syftet är att åstadkomma en dialog, inte ett föredrag följt av en frågestund. Därför är det viktigt att klargöra förutsättningarna direkt vid starten. Oftast är det bra att forskaren inleder med några minuters berättande, gärna också med någon fråga till publiken, konkreta exempel eller provokativa påståenden. Deltagarna inbjuds sedan att aktivt delta i samtalet.

Tid

En forskardialog bör inte pågå så länge så att ämnet känns uttömt. Idealiskt avslutas samtalet en stund efter att dialogen nått klimax.

 

Projekt rörande forskardialoger:

• ComScience – EU-projekt med syfte att prova nya former för samtal om forskning

• Science Café – Över en fika diskuterar allmänheten och forskare tillsammans en aktuell fråga eller nya rön som berör.

 

 

Senaste publikationerna rörande forskardialoger:


| Vetenskap & Allmänhet

Science café om framtidens klimattekniker

Den 1 juni genomfördes den första aktiviteten i Sverige inom EU-projektet TechEthos. Ett 20-tal personer fikade med forskare och pratade om framtidens klimattekniker på Tekniska museets kvällsevenemang Climate Bar i Stockholm.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Inspirationsträff för Science Café-arrangörer

Ett Science Café är en mötesplats i en informell och avslappnad miljö för alla som är nyfikna på forskning. På Vetenskapsfestivalen i Göteborg samlade Vetenskap & Allmänhet ett trettiotal intresserade för en workshop. Läs referatet från dagen.

Läs vidare

| Lena Söderström

Science Cafés på Vetenskapsfestivalen

På Vetenskapsfestivalen i Göteborg kunde alla som var nyfikna på Science Cafés lära sig mer om konceptet genom en workshop och tre Science Cafés med tema beröring, akutsjukvård och djuphavsforskning.

Läs vidare