Sedan 2002 samarbetar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet i projektet Vetenskapen i Samhället, ViS. Genom årliga mätningar i den nationella SOM-undersökningen följer vi allmänhetens förtroende för forskare, lärosäten och olika forskningsområden över tid. Vi utför även mer ingående studier som bland annat utvecklat ny kunskap om vilka faktorer som påverkar förtroendet för forskning, samt om relationen mellan forskning och mediebevakning.

SOM10
Karin Hermansson, VAs tidigare kanslichef & forskningsansvariga, presenterar tioårsanalysen av Vetenskapen i Samhället år 2012.

Sedan 2011 medverkar även Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i ViS. Lärosätena bidrar med halva finansieringen av de årliga frågorna om attityder till forskare och forskning i den nationella SOM-undersökningen, Riks-SOM. ViS har alltsedan starten genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

För att bättre förstå förtroendemönstret i SOM-mätningarna genomför vi två mer djupgående projekt inom ramen för ViS. Det första av dessa sträckte sig över perioden 2015–2018 och det andra utförs mellan 2019–2023.

ViS 2019–2023

Under perioden 2019–2023 genomför vi projektet Varför så dålig hum om humaniora? Det innefattar två studier som med olika metoder söker svar på varför en stor del av svenska folket saknar uppfattning om humaniora som forskningsfält, och hur detta förhållande kan påverkas. Studierna följs av en kommunikationsinsats där resultaten från de två studierna, tillsammans med kunskap från tidigare specialstudier, omsätts i aktiviteter för forskare och beslutsfattare inom humaniora vid svenska lärosäten. Nya datainsamlingar i samband med den nationella SOM-undersökningen pågår parallellt med dessa undersökningar.

Syftet med projektet är att få en djupare förståelse för varför andelen svenskar som saknar uppfattning om humaniora är mycket högre än för andra forskningsområden, samt att empiriskt undersöka hur förtroendet för humaniora kan stärkas. Vi kommer här att omsätta och testa den kunskap som genererats sedan ViS start 2002. Genom att ta fasta på förtroendebyggande faktorer som framkommit i bland annat fokusgrupper och djupintervjuer vill vi undersöka i vilken utsträckning dessa faktorer faktiskt kan påverka bilden av humanistisk forskning hos olika delar av allmänheten.

Med andra ord: Vi vet nu vad allmänheten säger sig basera sitt förtroende för forskning och forskare på, men kan nivån på förtroendet påverkas genom att vi tillämpar denna kunskap i kommunikation om humanistisk forskning?

• Varför så dålig hum om humaniora? Förtroende för humanistisk forskning i Sverige.
VA-rapport 2022:4


ViS 2015–2018

Det övergripande syftet med ViS-projektet under perioden 2015–2018 är att utforska vilka faktorer som påverkar allmänhetens förtroende för forskare, forskning och forskningsbaserad kunskap. En ökad förståelse för dessa faktorer kan utveckla och stimulera dialogen mellan forskare och olika samhällsgrupper, och i förlängningen bidra till en mer informerad allmänhet som är bättre rustad att aktivt delta i forskningsdebatt och demokratisk beslutsprocess. Ett ytterligare syfte är att fortsatt följa utvecklingen över tid. Undersökningarna i ViS 2015–2018 genomförs med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning.

Utöver tre datainsamlingar inom ramen för den nationella SOM-undersökningen omfattar ViS under 2015–2018 fyra specialanalyser varav de två översta genomförs i samarbete med forskare vid Södertörns högskola, och de två nedre i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet:

• Forskning och vetenskap i svensk press 1995–2015 (kvantitativ innehållsanalys)
VA-rapport 2019:7

Forskares medverkan på DN Debatt 1992–2015 (kvantitativ innehållsanalys)
VA-rapport 2019:2

• Bakom rubrikerna – Intervjuer med 12 journalister om att bevaka forskning
VA-rapport 2019:3

• Vad påverkar förtroende för forskning? – Fokusgrupper med allmänheten
VA-rapport 2018:5

Målen med ViS 2015–2018 var att:

  • Bidra till ökad och breddad dialog mellan vetenskap och samhälle.
  • Följa utvecklingen och bidra till kunskapsutveckling kring allmänhetens attityder till vetenskap, forskning och forskare.
  • Utveckla kunskap om samband mellan allmänhetens attityder och massmedias rapportering om forskning.
  • Identifiera och förstå skillnader i attityder till vetenskap och forskning mellan befolkningsgrupper.

Du hittar alla utgivna ViS-rapporter HÄR.

 

Läs det senaste om Vetenskapen i Samhället:


| Vetenskap & Allmänhet

Varför så dålig hum om humaniora?

En tydligt beskriven samhällsnytta sägs vara viktigt för att människor ska kunna känna förtroende för forskning. Men det verkar spela mindre roll och kan till och med ha motsatt effekt. Det visar Vetenskap & Allmänhets nya studie om svenskars syn på forskning i humaniora.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Pandemiåret 2020: Stabilt förtroende för forskare

Pressmeddelande 210618

Under pandemiåret 2020 riktades samhällets strålkastare mot vetenskapen på ett helt nytt sätt. Men rampljuset tycks inte ha påverkat allmänhetens förtroende nämnvärt, vare sig för forskning eller forskare. Det visar resultaten i en ny undersökning från Vetenskap & Allmänhet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ny VA-rapport: Stabilt förtroende för forskare pandemiåret 2020

Under pandemiåret 2020 riktades samhällets strålkastare mot vetenskapen på ett helt nytt sätt. Men rampljuset tycks inte ha påverkat allmänhetens förtroende nämnvärt, vare sig för forskning eller forskare. Det visar resultaten i en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ny VA-rapport: Alltmer polariserat förtroende för forskning

Pressmeddelande 200625

Svenska folket har fortsatt högt förtroende för lärosäten och forskare. Samtidigt finns tydliga tecken på en pågående polarisering, där skillnaden i förtroende ökar mellan olika grupper i befolkningen. Det framgår av en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet.​

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ny VA-rapport: Alltmer polariserat förtroende för forskning

Svenska folket har fortsatt högt förtroende för lärosäten och forskare. Samtidigt finns tydliga tecken på en pågående polarisering, där skillnaden i förtroende ökar mellan olika grupper i befolkningen. Det framgår av en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Dåligt hum om humaniora måste tas på allvar

Denna text har tidigare publicerats som gästinlägg på Humtankbloggen.

Allmänheten saknar i stor utsträckning uppfattning om humanistisk forskning. Det tycks vara betydligt lättare att relatera till forskning inom medicin eller naturvetenskap. Det visar undersökningar genomförda av föreningen Vetenskap & Allmänhet, som i ett gästinlägg på Humtankbloggen närmare presenterar flera av de studier som den senaste tiden uppmärksammats i samhällsdebatten. Författarna ställer också frågan om den diffusa bilden av humanistisk forskning riskerar att minska samhällets stöd för humanioraforskning.

Läs vidare