Forskning i svensk press 1995–2015 – en innehållsanalys

VA-rapport 2019:7

För att följa allmänhetens förtroende för forskningen kartlägger Vetenskap & Allmänhet, VA, och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Projektet går under namnet Vetenskapen i Samhället (ViS) och involverar sedan 2011 också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

I rapporten Forskning i svensk press 1995–2015 – en innehållsanalys redovisas hur bevakningen av forskning ser ut i svensk dagspress. Till grund ligger en systematisk kvantitativ innehållsanalys av 1 763 artiklar i svensk dagspress under perioden 1995–2015. Den typiska artikeln om forskning i denna studie är en traditionell nyhetsartikel med neutral eller positiv vinkel, som är placerad på lokal- eller inrikessidorna, och handlar om samhällsvetenskap eller medicin. Artikeln saknar intervjuperson, eller har citat från en manlig forskare vid något av de stora svenska universiteten. Nyheter om forskning och vetenskap återfinns endast till en mindre del i särskilda vetenskapssektioner, där cirka tre fjärdedelar av innehållet utgörs av artiklar om medicin och naturvetenskap. Artiklar om humaniora dominerar på kultursidorna. Storstadsmorgontidningarna har både fler och längre forskningsnyheter jämfört med kvällspress och landsortspress. Kvällstidningar har fler artiklar om medicinsk forskning medan storstadsmorgontidningar har en större andel samhällsvetenskapliga nyheter.

Rapporten är skriven av professor Anna Maria Jönsson, Södertörns högskola, i samarbete med fil.dr Gustav Bohlin och fil.mag. Fredrik Brounéus, båda utredare vid VA. Studien har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar