EU-projektet BLOOM har som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi. Genom dialog och samskapande ska projektet bygga upp och stärka regionala nätverk, för att skapa gemensam förståelse och engagemang för bioekonomins möjligheter. VA ingår som en av 12 europeiska partners i detta treåriga projekt.


Målet med BLOOM är att öka intresset och kunskapen om bioekonomi i samhället, om hur vi kan bli mer klimatsmarta, minska användningen av fossila bränslen och minska materialsvinnet genom innovativa biobaserade råvaror.

Vad är bioekonomi? Läs mer här.

Projektet ska stimulera aktiviteter och dialog om bioekonomi på både regional- och EU-nivå. Ett första steg är att skapa fem regionala nätverksnoder – hubs -tillsammans med allmänhet, ideella organisationer, innovationsnätverk, lokala forskningscentra, näringsliv, akademi och forskningsinstitut.

De fem regionala noderna har tre olika bioekonomiska fokus beroende på vilken region de tillhör:

VA ansvarar tillsammans med JAMK, University of Applied Sciences, i Jyväskylä för BLOOM Nordic Hub.

Nordic Hub ska genom dialog med intressenter och olika informationsaktiviteter:

  • öka medvetenheten och kunskapen om bioekonomi och nya skogsbaserade material och produkter bland allmänheten och hjälpa akademi, forskning och företag till bättre kommunikation och dialog för att nå ut med sin kunskap och sina produkter.
  • stärka existerande nätverk för bioekonomi i Finland och Sverige genom att engagera och involvera ideella organisationer, beslutsfattare, näringsliv, forskning, innovations- och utbildningssektorn.

BLOOM-projektet pågår under perioden 2017-2020.

Projektpartners:

Zentrum für Soziale Innovation, Österrrike (projektkoordinator)
Wissenschaftsladen Bonn, Tyskland
Stichting Wagening Research, Nederländerna
European Schoolnet, Belgien
Medienwerkstatt, Österrike
Global Ecovillage Network, Tyskland
Campus de Excelencia Internacionalen Agroalimentacion, Spanien
Copernicus Science Centre, Polen
University of Agriculture Krakow, Polen
University of Applied Sciences, Finland
Ökosoziales Forum Europa, Österrike

Mer information:

Vill du veta mer om projektet och delta i våra aktiviteter? Kontakta Lotta Tomasson, projektansvarig.

Du kan också följa projektet på Twitter: @bloom_EU, Facebook: @bloomEU, Instagram: @bloom_EU och läsa mer på BLOOMs webbplats.

Läs det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

BLOOM brings the Swedish forest to the suburbs of Stockholm

Did you know that the forest can be found in every aspect of your everyday life, from food packaging to the latest fashion? On 12-13 June, VA took the opportunity to bring the forest into the suburbs of Stockholm and to talk about the bioeconomy with visitors at Järvaveckan, a political festival that this year attracted more than 50,000 people.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

BLOOM på Järvaveckan – Välkommen till skogen!

Visste du att skogen finns överallt i din vardag? Du hittar skogen i allt från hus och matförpackningar till det senaste modet. Under Järvaveckan var BLOOM-projektet på plats för att visa skogen i din vardag, hur vi kan komma att använda skogen i framtiden och hur man kan arbeta med skog inom bioekonomi och för en cirkulärekonomisk och miljösmart framtid.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Skogen, forskning och framtid

Skogen är en fantastisk källa till material. Det är en förnybar råvara som binder koldioxid, framför allt när den växer. I dag använder vi skogen till många saker och med forskningen kan vi använda den till än mer och bidra till att skapa en hållbar framtid. Visste du förresten att Sverige har runt 88 miljarder träd?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Getting to grips with the bioeconomy with Swedish stakeholders

What is the bioeconomy? Is it always climate-friendly? Does it mean the sustainable use of natural resources? What are renewable resources and bio-based production? Does the bioeconomy include the circular economy and ecosystem services, or anything else? Two workshops held in December and January in Stockholm brought together a range of people with an interest in this field to discuss ways to increase public interest and knowledge about the bioeconomy.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Hur gör vi bioekonomi till en självklarhet?

Vad är egentligen bioekonomi? Är det alltid klimatsmart? Betyder det hållbart brukande av naturresurser? Vad innebär biobaserad produktion och förnybara resurser? Inkluderar bioekonomi cirkulär ekonomi och ekosystemtjänster, eller något annat? Vid två workshops i december och januari diskuterade intressenter på området hur vi kan öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Låt oss snacka bioekonomi

Vad är bioekonomi för dig? Det var en av frågorna som vi ställde till deltagarna i den första co-creation workshopen inom ramen för EU-projektet BLOOM Bioeconomy och dess nordiska nod. Tillsammans med representanter från olika delar av samhället ville vi ta reda på hur vi på bästa sätt kan öka intresset och kunskapen om bioekonomi hos allmänheten. 

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Does the forest hold the key to the future?

Environmentally friendly and recyclable products made from residues from industrial production processes such as helmets, packaging materials, fabric and translucent wood, may sound like science fiction. But these are some of the new forest-based products that are currently being developed in Sweden and Finland and which, in the future, may replace many of the fossil-based materials we use today. Maybe cellulose is the new plastic?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kommer framtiden från skogen?

Miljövänliga och återvinningsbara produkter gjorda på rester från industrin, som hjälmar, tyg och genomskinligt trä? Det låter kanske som science fiction, men är några av de nya skogsbaserade produkter som utvecklas just nu i Sverige och Finland och som i framtiden kan komma att ersätta många av de fossilbaserade material vi använder i dag. Kanske är cellulosa den nya plasten?

Läs vidare