VA bidrar till det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin

Skapad:

2019-08-16

Senast uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhet har bidragit till årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen. I bidraget lyfter VA bland annat fram VA-barometern som ett bra exempel på hur målen i strategin kan uppfyllas.

Ladda ner pdf här.

Den 5 mars 2019 deltog VA tillsammans med andra organisationer i civilsamhället i regeringens sakråd om EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategiEuropa 2020. VA lämnade sedan in ett underlag om hur föreningen arbetar för att bidra till att målen i strategin uppfylls. Underlaget ingår som en bilaga till det nationella reformprogrammet som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen.

Verksamheten VA bedriver kopplar till flera av de överordnade målen i strategin, såsom målet om social delaktighet och utbildningsmålet, men det är framförallt forsknings- och utvecklingsmålet som står i fokus.

I sitt bidrag lyfter VA fram några egna projekt som kan bidra till dessa mål: VA-barometern, ensam i sitt slag i Sverige, som årligen mäter allmänhetens attityder till forskning, vetenskapsfestivalen ForskarFredag som stimulerar ungas intresse till forskning, de årliga massexperimenten för unga som vill delta i riktig forskning, utvecklingen av en nationell webbportal för medborgarforskning#hurvetdudet-kampanjen som syftar till att öka kunskapen bland politiker och allmänheten om hur forskning går till och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag, en nationell påverkansplattform för Science with and for Society, liksom flera EU-projekt för att främja ansvarsfull forskning och innovation, RRI. RRI innebär att alla berörda involveras i forskning och innovation för att resultaten ska bli så användbara, godtagbara och hållbara som möjligt.

Syftet med Europa 2020-strategin är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla fram till år 2020. Varje år överlämnar medlemsstaterna så kallade nationella reformprogram till EU-kommissionen, där de redogör för hur Europa 2020-strategin gett avtryck i den nationella politiken.

Läs mer i det nationella reformprogrammet för 2019.

VAs bidrag börjar på sidan 86.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *