Hur kan lärosäten förbättra och öka samverkan med det omgivande samhället? TENACITY (communiTy Engagement for a kNowledge bAsed society) är ett nytt Erasmus+ -projekt som ska utforma och testa olika verktyg samt strategier för att utveckla demokratiska samtalsmetoder genom att involvera lärosäten, lokalsamhället och beslutsfattare i utvecklingen av olika former av inkluderande arbetssätt. VA  är en av nio europeiska partners i detta tvååriga projekt som löper till december 2023.

Bild från ett ungdomsparlament i samarbete med VA-medlemmen Thorildsplans gymnasium i Stockholm 2014. Foto: Gustaf Waesterberg

Det övergripande målet med TENACITY-projektet är att involvera lärosäten och andra partnerorganisationer i att utforma och utveckla modeller och digitala verktyg för att stärka samverkan (public engagement) med det omgivande samhället och öka relevansen av samverkansuppgiften. Detta för att att främja utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle. Projektet syftar till att skapa en standardiserad lärandeprocess för samtalsdemokrati inom ramen för lärosätenas samverkansuppgift. I detta ingår också att ta fram strategier för kompetensutveckling för att stärka lärosäten, lokalsamhället och beslutsfattare i att utveckla inkluderande arbetssätt.

Tenacityprojektet kommer att ta fram och utveckla:

  • En digital handbok som utforskar olika aspekter av lärosätens (akademins) samhällsengagemang och samverkan med det omgivande samhället inom ramen för “tredje uppgiften”.
  • Academic Deliberative Arenas (ADA) för öppen vetenskap och innovation – digitala arenor för att underlätta samverkan med det omgivande samhället.
  • En digital lärplattform och mobilapp med verktyg och resurser för de som jobbar med deliberativ demokrati och samverkan.

Dessutom kommer Tenacityprojektet arrangera internationella utbildningsaktiviteter, nationella evenemang samt olika former av kommunikationsaktiviteter. VA kommer att vara involverad i samtliga delar av projektet. 

TENACITY finansieras av Europeiska kommissionens Erasmusprogram. Projektet pågår från december 2021 till december 2023.

I projektet medverkar följande organisationer:

Mer information

Om du är intresserade av att veta mer om deliberativ demokrati och TENACITY-projektet kontakta gärna projektledarna Helen Garrison eller Maria Hagardt på VA.

Följ projektet via LinkedIn och projektets webbplats.

Vi kommer att anordna fokusgrupper i projektet på eftermiddagen den 21 november.

Är du universitetsanställd, forskare eller jobbar med samverkansfrågor? Vi vill gärna veta vad du tycker. Välkommen till ett online fokusgruppsmöte med fika om samverkan lärosäten-samhälle! Anmäl dig här.

Är du intresserad av samverkan som privatperson? Välkommen till ett samtal om lärosätenas roll i samhället och deras samverkan med andra delar av samhället. Anmäl dig för ett fysiskt möte i Stockholm här.