Kategori: Skrivelser och remissvar

En del av VAs påverkansarbete

Vetenskap & Allmänhets synpunkter på justerad indikatormodell

VA har lämnat synpunkter på Vetenskapsrådets förslag till ny modell för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar.   Ta del av remissvaret. Läs mer

Skapad:

2016-10-07 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA’s response to the EC’s call for evidence…

The EC call on Next-generation altmetrics invited stakeholders across Europe to share insights and evidence to inform the work of its Open Science Policy Platform… Läs mer

Skapad:

2016-09-08 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA responds to Horizon 2020 consultation on SwafS…

Before presenting new political initiatives or new legislative proposals the EU Commission often holds an open consultation where citizens and organisations are invited to submit… Läs mer

Skapad:

2016-06-28 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhets yttrande över EU på hemmaplan

VA har lämnat synpunkter på betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) med förslag till insatser för att främja insyn, delaktighet och inflytande för svenska individer… Läs mer

Skapad:

2016-06-27 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA bidrar till Europa 2020-strategin

Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen. Vi lyfter fram den påverkansplattform… Läs mer

Skapad:

2016-05-12 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Vetenskap & Allmänhets yttrande över FOKUS

Vetenskapsrådet har haft regeringens uppdrag att föreslå en modell för resursfördelning till universitet och högskolor, där forskningens kvalitet och relevans granskas av sakkunniga. VA är… Läs mer

Skapad:

2016-01-12 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Inspel från Vetenskap & Allmänhet, VA, till forskningspropositionen…

VAs inspel till den kommande forskningspropositionen innehåller elva förslag om hur regeringen kan stärka forskares samverkan och kommunikation med det omgivande samhället. Läs mer

Skapad:

2015-11-03 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA svarar på remiss om homeopatiska läkemedel

VA har lämnat synpunkter på Läkemedelsverkets redovisning av myndighetens regeringsuppdrag om homeopatiska läkemedel. Synpunkterna fokuserar på de områden som har närmare anknytning till VAs ändamål… Läs mer

Skapad:

2015-05-18 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VAs bidrag till regeringens återrapportering om Europa 2020

VA har getts möjlighet att skicka in ett bidrag till regeringens återrapportering av arbetet med att uppfylla målen för EU2020-strategin. I denna skrivelse till Statsrådsberedningen… Läs mer

Skapad:

2015-03-13 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA om kvalitetsutvärdering av forskarutbildning

Vetenskap & Allmänhet, VA, har svarat på en remiss från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om hur utbildning på forskarnivå ska kvalitetsutvärderas. I svaret berör vi framför allt… Läs mer

Skapad:

2015-02-27 |

Uppdaterad:

2022-01-10

The National Advocacy Platform responds to Horizon 2020…

The consultation on the Horizon 2020 Science with and for Society Work Programme 2016–2017 aims at obtaining “views and and contributions from a broad constituency… Läs mer

Skapad:

2014-10-10 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhets yttrande över VINNOVAs förslag på…

Ett lovande förslag inom ett mycket angeläget område. Så kan VAs remissvar på VINNOVAs Förslag på modell för värdering av samverkan sammanfattas. Läs mer

Skapad:

2014-08-28 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]