RETHINK var ett EU-finansierat projekt hade som mål att förnya och bättre anpassa europeisk forskningskommunikation till framtidens möjligheter och utmaningar och skapa en meningsfull och långsiktig förändring inom fältet. Vetenskap & Allmänhet var tredjepart i detta projekt som löpte under tre år, från februari 2019 till mars 2022, inom ramprogrammet Horizon 2020.


RETHINK ville förbättra kvaliteten på de interaktioner som sker mellan forskning och det omgivande samhället. Projektet arbetade fram konkreta rekommendationer och utbildningsresurser för en effektivare forskningskommunikation som gynnar ett öppet och reflexivt samspel mellan forskning och samhälle.

RETHINK skulle:

 • Kartlägga aktörer inom forskningskommunikation: vilka de är, deras relationer, deras verksamhet och inom vilka områden de arbetar,
 • Undersöka vilka effekter digitaliseringen har på metoder och kvalitet inom forskningskommunikationen och samverkan,
 • Potentiellt hitta förbisedda forskningskommunikatörer som verkar i det nya digitaliserade landskapet,
 • Definiera vad som kännetecknar samverkan mellan vetenskap och samhälle,
 • Definiera vad öppen vetenskap innebär för forskningskommunikationen,
 • Skapa en bild av hur och vad som lärs ut inom forskningskommunikation idag; stämmer det överens med dagens prioriteringar och de utmaningar som finns?
 • Skapa sju ”Rethinkerspaces”; nationella nätverk av aktörer inom forskningskommunikation som bidrar till projektet genom kartläggning av ovanstående frågeställningar. Grupperna ska även testa och skapa nya strategier kring det som arbetas fram i de andra delarna av projektet.

Förväntat resultat:

 • Nya sätt att lära ut forskningskommunikation, inklusive färdigheter som kanske är förbisedda i dagens utbildningar – till exempel hur man når ut i det digitala samhället,
 • Digitala resurser med syfte att uppdatera dagens forskningskommunikation för att bryta ned barriärer kring öppen vetenskap och visa på aktiviteter som når ut till förbisedda målgrupper i hela EU,
 • Strategier för att öka öppenheten och reflexiviteten inom forskningskommunikation, både individuellt och kollektivt,
 • Policyrekommandationer för att skapa en miljö som uppmuntrar öppen vetenskap.

För att nå så många som möjligt och uppmuntra till en bred diskussion år såväl den data som genereras under projektet som resultaten öppet tillgängliga.

Rethinkerspaces

Sju “Rethinkerspaces” etablerades i Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Sverige och Storbritannien. Ett Rethinkerspace är en grupp med 15-20 aktörer inom forskningskommunikation från olika bakgrunder och med olika perspektiv. Dessa grupper fungerade som grogrunder där den framtagna kunskapen och de nya strategierna inom projektet testades och reflekteras kring. Deltagarna fungerde som ambassadörer för projektets önskade utveckling och förändring av forskningskommunikation och samverkan inom EU.

RETHINK bestod av sex partnerorganisationer samt fyra tredjepartsorganisationer från tio europeiska länder. Projektkoordinator var Vrije Universiteit i Amsterdam.

Huvudpartners:

Tredjeparter:

Mer information:

Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta Gustav Bohlin.

Projektets internationella hemsida: www.rethinkscicomm.eu

Du kan också följa projektet på Twitter: @RETHINKscicomm

Senaste nytt om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

På spaning efter framtidens forskningskommunikation

Hur kan kommunikation om forskning anpassas bättre för dagens förutsättningar? Det har undersökts i EU-projektet RETHINK, där VA har varit svensk nod. Projektet, som nu avslutas efter tre år, har tagit fram en rad resurser och rekommendationer för att stärka forskningskommunikationen i Europa.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Fakta talar inte för sig själv – forskare måste föra dialog

Debattartikel publicerad i Curie 20220420

Forskningskommunikation handlar inte bara om att förmedla fakta på ett lättbegripligt sätt. Det blev särskilt tydligt under coronapandemin. Om vi vill nå fler än dem som redan är övertygade om nyttan av forskning behöver vi anpassa ton, innehåll och kanaler – och framförallt föra dialog. Här lyfter representanter för Vetenskap & Allmänhet tre viktiga rekommendationer från EU-projektet Rethink.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskare i rampljuset – forskningskommunikation under pandemin

Coronapandemin, ett förändrat medielandskap och en mer öppen vetenskap har ändrat förutsättningarna för att kommunicera om forskning. I VAs andra jubileumswebbinarium den 17 februari 2022 diskuterades forskarnas ökade synlighet och hur människor nås av och uppfattar information om den pågående pandemin. Se det här och läs mer nedan!

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ny rapport om digital forskningskommunikation i Europa

EU-projektet RETHINK, där VA ingår, har släppt sin första rapport. I den kartläggs sju länders digitala forskningskommunikation om klimatförändringar, artificiell intelligens och hälsodieter. VA har bidragit med den svenska delen av datainsamlingen.

Läs vidare