RETHINK är ett EU-finansierat projekt har som mål att övervinna de utmaningar som digitaliseringen innebär för forskningskommunikation och skapa en meningsfull och långsiktig förändring inom fältet. Vetenskap & Allmänhet är tredjepart i detta projekt som löper under tre år, från februari 2019 till december 2021, inom ramprogrammet Horizon 2020.

RETHINKs projektgrupp
RETHINK visar vägen framåt för forskningskommunikation. Kick-off i februari 2019. Foto: RETHINK.

RETHINK vill förbättra kvaliteten på samverkan och forskningskommunikation mellan forskningen och det omgivande samhället. Projektet kommer att arbeta fram konkreta rekommendationer och utbildningsresurser för en effektivare forskningskommunikation som gynnar ett öppet och reflexivt samspel mellan forskning och samhälle.

RETHINK ska:

 • Kartlägga aktörer inom forskningskommunikation: vilka de är, deras relationer, deras verksamhet och inom vilka områden de arbetar
 • Undersöka vilka effekter digitaliseringen har på metoder och kvalitet inom forskningskommunikationen och samverkan
 • Potentiellt hitta förbisedda forskningskommunikatörer som verkar i det nya digitaliserade landskapet
 • Definiera vad som kännetecknar samverkan mellan vetenskap och samhälle
 • Definiera vad öppen vetenskap innebär för forskningskommunikationen
 • Skapa en bild av hur och vad som lärs ut inom forskningskommunikation idag; stämmer det överens med dagens prioriteringar och de utmaningar som finns?
 • Skapa sju ”Rethinkerspaces”; nationella nätverk av aktörer inom forskningskommunikation som bidrar till projektet genom kartläggning av ovanstående frågeställningar. Grupperna ska även testa och skapa nya strategier kring det som arbetas fram i de andra delarna av projektet.

Förväntat resultat:

 • Nya sätt att lära ut forskningskommunikation, inklusive färdigheter som kanske är förbisedda i dagens utbildningar – till exempel hur man når ut i det digitala samhället
 • Digitala resurser med syfte att uppdatera dagens forskningskommunikation för att bryta ned barriärer kring öppen vetenskap och visa på aktiviteter som når ut till förbisedda målgrupper i hela EU
 • Strategier för att öka öppenheten och reflexiviteten inom forskningskommunikation, både individuellt och kollektivt
 • Policyrekommandationer för att skapa en miljö som uppmuntrar öppen vetenskap

För att nå så många som möjligt och uppmuntra till en bred diskussion kommer såväl den data som genereras under projektet som resultaten vara öppet tillgängliga.

Rethinkerspaces

Sju “Rethinkerspaces” ska etableras i Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Sverige och Storbritannien. Ett Rethinkerspace är en grupp med cirka 15 aktörer inom forskningskommunikation från olika bakgrunder och med olika perspektiv. Dessa grupper ska fungera som läroplatser där den framtagna kartläggningen och strategierna inom projektet testas och reflekteras kring. Gruppdeltagarna ska vara etablerade nationella aktörer inom forskningskommunikation. De förväntas även att fungera som ambassadörer för projektets önskade utveckling och förändring av forskningskommunikation och samverkan inom EU.

RETHINK består av sex partnerorganisationer samt fyra tredjepartsorganisationer från tio europeiska länder. Projektkoordinator är Vrije Universiteit i Amsterdam.

Huvudpartners

Tredjeparter

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta Cissi Askwall.

Du kan också följa projektet på Twitter: @RETHINKscicomm