En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov i framtiden.

Illustration: Lotta W Tomasson, VA (CC BY-NC-SA 4.0)

En hållbar utveckling kan delas upp i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En ekologisk hållbarhet kan ses som förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig.

Ekologisk hållbarhet innebär att jordens biologiska och geologiska system ska fungera och brukas hållbart:

  • Vatten (föroreningar, grundvattennivåer, salinitet, temperatur, främmande arter)
  • Luft (föroreningar, partiklar, ozonlagret, klimatsystem, buller)
  • Land (föroreningar, erosion, landanvändning, främmande arter)
  • Biodiversitet (arter och habitat (livsmiljöer))
  • Ekosystemtjänster (pollinering, fotosyntes, vattenrening, klimatreglering)

Social hållbarhet handlar om människors välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov.

Ekonomisk hållbarhet kan ses som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Det innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara som icke förnyelsebara resurser.  1

Globala målen för hållbar utveckling

2015 antog ALLA FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer 17 Globala mål för hållbar utveckling. 

BIOEKONOMI kan bidra till att uppfylla mål nummer 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Implementeringen av mål 12 är också ett villkor för att åtminstone uppnå mål 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 och 15.

Illustration: Lotta W Tomasson, VA (CC BY-NC-SA 4.0)

BIOEKONOMI är EN del i att uppnå hållbar konsumtion och produktion:

Illustration: Lotta W Tomasson, VA (CC BY-NC-SA 4.0)

  1. https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
    https://www.hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Vart-arbete-for-en-hallbar-utveckling/Vad-ar-hallbar-utveckling-pa-Hogskolan/Ekonomisk-hallbarhet.html