Medborgarforskning som river murar

Skapad:

2023-10-24

Senast uppdaterad:

2023-11-08

Vilka hinder möter unga i Botkyrka? Hur kan vuxenvärlden bli bättre på att lyssna? Hur involverar man ungdomar i forskning på riktigt, och vad händer mellan forskare och unga när samarbetet går bortom enstaka möten? Den 16 oktober bjöd Botkyrka ungdomsfullmäktige in politiker, tjänstemän och föräldrar för att presentera medborgarforskningsprojektet YouCount.

Under fikapausen fick föräldrar, ungdomar, lokalpolitiker och forskare chansen att fortsätta samtalen i mindre grupper.

Eftermiddagen började övergå i kväll när Botkyrka Ungdomsfullmäktiges (BUF) nytillträdda ordförande Alecia Ermakova Jaroslavceva hälsade de närmare 40 åhörarna välkomna till fritidsgården Fittja Pulsen. På agendan? Att presentera två samarbeten som på olika sätt syftat till att stärka kontakten mellan Botkyrkas ungas och resten av samhället. Ett av dem var EU-projektet YouCount, där BUF under tre år har samarbetat med Vetenskap & Allmänhet och forskare från Södertörns högskola för att undersöka hur ungas delaktighet i samhället kan stärkas.

– YouCount är ett samhällsvetenskapligt medborgarforskningsprojekt med tio fallstudier i nio länder, där alla jobbar med olika grupper av ungdomar som möter olika typer av sociala utmaningar. Genom att involvera unga vill vi ta reda på vilka hinder som står i vägen för deras engagemang i samhället, sade Ann Mutvei, forskare vid Södertörns högskola.

Samskapande arbetssätt

Medborgarforskning kan ta sig olika former, men det vanligaste är att allmänheten bidrar i datainsamlingen. I YouCount har BUF:s ungdomar varit delaktiga i hela forskningsprocessen, dels i datainsamlings- och analysfasen, men även i att formulera forskningsfrågor, utforma metoder, samt, slutligen, i kommunikationen av resultaten, där man bland annat initierat och planerat kvällens evenemang.

– Det samskapande arbetssättet, med regelbundna möten under lång tid, innebär per automatik en mer djupgående relation mellan forskarna och ungdomarna. En ömsesidig förståelse växer fram som i sin tur fördjupar förståelsen för forskningsfrågorna, menade Lina Rådmark, utredare och projektledare på Vetenskap & Allmänhet.

Botkyrka ungdomsfullmäktiges ledamöter reflekterade kring sina erfarenheter från YouCount.

Ökad insyn i ungas situation i Botkyrka

Som en del i projektet utformade ungdomarna och forskarna en enkät i syfte att förstå ungas situation i Botkyrka. Enkäterna delades ut i skolor och på fritidsgårdar. I svaren framgick att unga efterlyser en större trygghet i närområdet, mer resurser till skolan och upprustning av fotbollsplaner och idrottsanläggningar.

– I BUF vill vi lyfta upp ungas röster och göra Botkyrka tryggare och mer inbjudande. Undersökningen visar att det inte är några enorma förändringar som efterfrågas för att öka tryggheten och trivseln. Det kan vara enkla saker som att sätta upp en extra gatlampa eller att köpa in fler spel till fritidsgården, sade David Strbac, ledamot i BUF.

Tomas Kjellqvist, forskare vid Södertörns högskola, reflekterade kring resultaten och lyfte vuxnas närvaro som en viktig faktor för ungas delaktighet.

– Genom enkäten tyckte vi oss se att vuxenvärlden knappt finns i ungdomarnas liv utanför hem och skola. Det värker i mig att vi vuxna har svikit de unga. Att vi inte engagerar oss tillräckligt. För små barn är föräldrar, lärare och fritidspedagoger tillräckliga, men tonåringar behöver en annan typ av kontakt med vuxenvärlden. När jag var 15 gick jag ut och arbetade och fick en plats i samhället bredvid de vuxna. Den sortens gemenskaper saknas idag och måste kanske ersättas med någonting annat, resonerade Tomas Kjellqvist.

Tomas Kjellqvist, forskare Södertörns högskola, efterlyser fler gemenskaper utanför hem och skola där ungdomar och vuxna kan träffas.

Bland deltagarna fanns gott om ungdomar och föräldrar, även om Sevgi Zengin, utvecklingsledare i Botkyrka kommun, menade att många valt att stanna hemma på grund av det oroliga läget i området. En mamma på plats var positiv till YouCount och kvällens engagemang, men efterlyste andra insatser och perspektiv för att förändra situationen.

– Det stämmer att det behövs fler mötesplatser för barn, ungdomar och vuxna i Botkyrka. Men om vi vill ha engagerade föräldrar i barnens vardag, behöver vi först se de strukturella problemen. Många föräldrar i Botkyrka behöver jobba tidiga mornar och sena kvällar för att försörja sina familjer. För att vuxna ska kunna engagera sig mer i sina barns liv behövs helt andra typer av insatser än de vi ser idag, kommenterade hon.

Många nya perspektiv 

På frågan om vad YouCount har betytt var ungdomspanelen överens om att det varit meningsfullt och lärorikt att vara med i ett riktigt forskningsprojekt. Dels att få insyn i den vetenskapliga processen, dels att få ett nytt perspektiv på forskarna som vanliga människor, och dels att få upp ögonen för forskning som en möjlig karriärväg även för dem själva.

– Det har gett oss många nya perspektiv. Jag menar, hur ofta får man träffa massor av forskare om man inte går på universitet eller högskola? Vi har varit tillsammans under lång tid och har fått ta del av varandras världar, vi av forskarnas och de av vår. Murarna har rivits ner, även gentemot samhället. Man känner sig verkligen delaktig, att ens röst blir hörd, reflekterade Hasibe Akan, viceordförande i BUF.

Även forskarna upplevde den samskapande processen som givande, men ibland även utmanande och omskakande.

– Vi förberedde alltid listor med punkter vi ville ta upp på mötena, men i samtalen med ungdomarna hände alltid saker som vi inte förväntat oss, och vi fick kasta det vi tänkt och prata om det BUF-gänget ville ta upp istället. Efter varje möte åkte jag hemåt med massor av lärdomar, men också insikter på det känslomässiga planet om hur det är att vara ung på en plats som Botkyrka, med alla utmaningar som ska hanteras, reflekterade Tomas Kjellqvist.

– Det viktigaste var att få höra ungdomarnas röster, idéer och inspel. Det var spännande och innebar mycket förvåning, både som forskare och människa, menade Ann Mutvei.

Ordförande Alecia Ermakova Jaroslavceva bekräftade bilden av att ungdomarna verkligen har fått vara med och bestämma dagordningen och peka ut riktningen i projektet.

– Det är lätt att prata om vikten av inkludering, men i YouCount har vi känt oss delaktiga på riktigt. Forskarna har anpassat mötena efter vad vi velat prata om och inte tvingat oss att hålla oss till förutbestämda agendor, menade hon.

Lokalpolitiker bjöd in till samtal

På plats fanns även lokalpolitiker och tjänstemän, liksom representanter från flera organisationer i Botkyrka. Yasmin Ergül, ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka (S) och före detta BUF-ledamot, visade stort intresse för projektet och arbetssättet, och tog fasta på ungdomarnas uttryckta önskan om ökad delaktighet.

– Jag följer ert arbete så nära jag kan, och hör att ni vill träffa politiker och beslutsfattare. Jag vill därför bjuda in er till ett förutsättningslöst samtal, där vi kan diskutera och provtänka tillsammans om hur ni ser på ungas vardag i Botkyrka och vad ni tror kan göras för att förändra och förbättra situationen, sade Yasmin Ergül i den efterföljande gruppdiskussionen.

YouCount är nu inne på upploppet efter snart tre år. Slutkonferensen äger rum i början av december i Bryssel, där forskare och ungdomar från Sverige, Storbritannien, Österrike, Litauen, Ungern, Italien, Spanien, Danmark och Norge kommer att presentera resultat och dela med sig av erfarenheter och lärdomar.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *