Tidsbrist hindrar skola på vetenskaplig grund

Lärare saknar tid för att kunna förankra undervisningen i skolan vetenskapligt. Det visar en nationell undersökning av Vetenskap & Allmänhet, VA.

skola

Skollagen anger att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Hur det fungerar i praktiken har VA undersökt genom att tillfråga 2 000 förskollärare, lärare och skolledare i Sverige om deras syn på vetenskapens roll i undervisningen och deras kontakter med forskare.

− Lärare och skolledare är i grunden positiva till forskning och har större förtroende för hur forskare sköter sitt arbete än befolkningen i stort. Samtidigt visar svaren att det är svårt att åstadkomma en vetenskapligt förankrad skola med dagens resurser och organisation, säger Karin Larsdotter, utredare vid VA och ansvarig för studien.

Fyra av fem anser att behöriga lärare är den enskilt viktigaste förutsättningen för att åstadkomma en skola på vetenskaplig grund. Tre av fem anger att det är mycket viktigt att lärare lär ut ett vetenskapligt förhållningssätt. Minst viktigt anses vara att lärare själva forskar.

Över hälften av de tillfrågade menar att det är mycket viktigt att använda undervisningsmetoder baserade på pedagogisk och didaktisk forskning. En lika stor andel tycker att det är mycket viktigt att följa forskningen inom det egna undervisningsämnet. Nio av tio har använt nya forskningsresultat i arbetet de senaste tolv månaderna.

Sju av tio lärare anser att tidsbrist är ett stort problem, både för att knyta innehållet i undervisningsämnena till forskning och för att anpassa undervisningsmetoderna efter nya forskningsrön. Åtta av tio ser lärares tidsbrist som ett hinder för mer kontakt med forskare. Näst största hindret anses skolans ekonomi vara.

Studien visar inga större skillnader i synen på vetenskaplig förankring mellan anställda i friskolor och i kommunala skolor. Lärare och skolledare har däremot olika uppfattning om vad som är de största problemen. När det gäller kontakter med forskare anger fyra av fem lärare att bristen på tid är ett stort hinder medan bara varannan skolledare ser det så. Lärare anser också att bristande stöd från ledningen kan utgöra hinder, något skolledare sällan instämmer i.

− Den tydliga skillnaden i uppfattning mellan lärarkår och skolledare är problematisk. En gemensam bild av möjligheter och hinder är en förutsättning för att kunna förverkliga en skola på vetenskaplig grund, menar Karin Larsdotter.

Undersökningen visar att skolan och lärarna har svårt att möta de krav som ställs i läroplaner och styrdokument.

− Hemläxan för rektorer, skolhuvudmän och politiker blir att säkerställa och gärna öronmärka tid och pengar för forskningsrelaterad fortbildning i skolan, säger Karin Larsdotter.

Enkätundersökningen genomfördes hösten 2012 av SCB med hjälp av deras register över pedagogisk personal. Svarsfrekvensen var 46 procent. Studien är en del av det treåriga projektet Skola möter vetenskap som VA och Forskningsnätet Skåne driver gemensamt, med stöd av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Ta del av rapporten Skolans syn på vetenskap


Lägg till en kommentar