Ny VA-studie: Förbättra myndigheters kunskapsinhämtning!

Myndigheternas forskningsbaserade kunskapsinhämtning kan bli betydligt bättre. Den slutsatsen drar VA i en ny studie framtagen inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Agenda för forskning.

I studien har VA analyserat sju statliga myndigheter för att kartlägga olika metoder för inhämtning av kunskap utanför den ordinarie forskningspolitiska processen. Det är genom dessa metoder som myndigheter och statsförvaltning tillgodogör sig en stor del av sin forskningsbaserade kunskap.

Studien visar att hur kunskapsinhämtningen sker, vem som genomför den och hur kunskapen används och sprids varierar mycket. Några av myndigheterna prioriterar till exempel att utföra arbetet internt för att höja kompetensen inom myndigheten, medan andra väljer att lägga ut stora delar av kunskapsinhämtningen.

Utifrån studiens resultat ger VA dessa sju övergripande rekommendationer:

 • Erfarenhetsutbytet mellan myndigheter om forskningsbaserad kunskapsinhämtning bör öka.
 • Myndigheter bör undvika att alltid anlita samma forskare när forskningsbaserad kunskapsinhämtning läggs ut externt, eftersom det kan medföra ett snävt upplägg och färre nya idéer.
 • En myndighet bör alltid säkra sin forskningskompetens för varje område där myndigheten inhämtar forskningsbaserad kunskap, oavsett om myndigheten utför egen forskning eller inte.
 • Varje myndighet som utför forskning eller lägger ut forskning bör ha ett organ som granskar dessa processer.
 • Myndigheternas forskningsansvar behöver ses över och ansvaret för sektorsforskningen förtydligas.
 • Utvärderingsmetoder och återkopplingsprocesser från departement och regeringskansli
 till myndigheterna bör utvecklas. Dessutom behöver beställarkompetensen säkerställas hos departementen och för hög grad av detaljstyrning undvikas.
 • Myndigheternas arbete med att sprida den inhämtade kunskapen behöver utvecklas. De behöver också utveckla metoderna för att mäta hur den kunskap de tar fram används utanför myndigheten.

Ladda ner eller läs rapporten ”Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning” här.

Läs mer om Agenda för forskning här.


Lägg till en kommentar

0 kommentarer

 1. Motionsfloden | Vetenskap & Allmänhet |

  […] om myndigheters forskningsbaserade kunskapsinhämtning. Det går att läsa mer om den studien här. I den föreslog vi bland annat ett ökat erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter och en […]

  Svara