Motionsfloden

Jag har varit inne och grävt lite i den stora flod av motioner som lagts av våra riksdagsledamöter under den allmänna motionstiden (hela 3245 motioner lämnades in). Bland dem har jag hittat en del som varit extra intressanta för oss ur vårt perspektiv gällande forskningens kontakt till samhället.

Dels finns det en motion om forskningskommunikation som till och med omnämner oss på VA. Det är en motion (2012/13:Ub349) skriven av Yvonne Andersson (KD) och den heter ”Forskningskommunikation”. Motionen har som huvudsyfte att Riksdagen ska utreda ”hur vi ytterligare kan stärka forskningskommunikationen”.

För Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) för Vetenskapsrådet (VR) och för Vetenskap och Allmänhet (VA) är just forskningskommunikation det centrala begreppet och det som utgör brobyggandet mellan olika aktörer och forskarna. 

En annan intressant motion heter ”Institutionalisera revision av myndigheters vetenskaplighet” (2012/13:K298). Den överväger en revision av myndigheters vetenskaplighet. Till exempel kan det röra sig om att granska vilka vetenskapliga kriterier som används när en myndighet utformar frågeställningar utifrån folkhälsopolitiska underlag. Motionen är skriven av Jan R Andersson (M) och Finn Bengtsson (M).

Den motionen snuddar vid den studie vi på VA gjort om myndigheters forskningsbaserade kunskapsinhämtning (det går att läsa mer om studien här). I den föreslog vi bland annat ett ökat erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter och en förbättrad kvalitetssäkring av processerna. Vi gläds över att dessa slutsatser nu återfinns i förra veckans forsknings- och innovationspolitiska proposition från Regeringen. Där står nämligen;

Regeringens bedömning: Statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forskning bör ha ett system för att kvalitetssäkra forskningen.

Vid Vetenskapsrådet bör det finnas ett nätverk för myndigheters kunskap och erfarenhetsutbyte mellan forsknings- och utvecklings- arbete för att driva utvecklingen av kvalitetssäkringsmetoder och andra gemensamma forsknings- och utvecklingsfrågor.

Angående andra motioner så finns det till exempel en motion som berör ett veterancenter med forskning om soldater, en om ett nationellt samiskt forskningscentrum och en om en ledande kunskaps- och forskningsnation.

Utöver ovan nämnda motioner finns det förstås en mängd andra motioner som behandlar specifika forskningsområden. Tyvärr finns det också en del motioner som vilar på mer omdebatterad vetenskaplig grund, t.ex. om elallergi.

Om ni vet om fler intressanta motioner så hör av er  så uppdaterar jag listan!

/Herman


Lägg till en kommentar