Satsa på samverkan i forskningspropositionen!

Skapad:

2011-12-22

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Låt forsknings- och innovationspropositionen genomsyras av åtgärder för att stimulera samverkan och kunskapsflöde mellan forskning och samhälle! Det är budskapet i Vetenskap & Allmänhets, VAs, inspel till Utbildningsdepartementet.

Den forskningsbaserade kunskapen måste delas och få fäste hos människor. Ett utbyte av kunskap, idéer och resultat mellan forskningen och det övriga samhället gynnar samhällets utveckling, såväl ekonomiskt som demokratiskt och kulturellt. Dessutom stärker det forskningens kvalitet och relevans.

Så argumenteras i inspelet för vikten av att främja och utveckla samverkan mellan forskare och omvärld.

− Vi vill betona att forskarna också får nya perspektiv, kunskap och kompetens genom dialog med det omgivande samhället, något som utvecklar såväl forskning som utbildning, säger Cissi Askwall, VAs generalsekreterare.

Ett sätt att inspirera och skapa incitament för samverkan är att synliggöra goda exempel. ”Beacons for Public Engagement” är en intressant modell som framgångsrikt provats i Storbritannien.

Sex brittiska universitet utsågs till förebilder (”beacons” betyder fyrbåkar) och mottog särskilda medel för att utveckla olika former av samverkan och sprida kunskap och erfarenheter till andra lärosäten. Ett nationellt centrum inrättades för att koordinera arbetet och underlätta kunskapsutbytet. VA föreslår en liknande satsning i Sverige.

I yttrandet framförs ytterligare tre konkreta förslag:

  • pilotförsök med deltagarprocesser om forskning
  • utveckling av sätt att mäta och belöna dialog och samverkan
  • krav på omvärldsdialog för de forskare och forskargrupper som mottar forskningsanslag

Dessutom vill VA att forskningspropositionen lyfter fram vikten av att forskningsanknutna aktiviteter för allmänheten, inte minst unga, erbjuds i hela landet.

Ta del av hela inspelet till Utbildningsdepartementet, som VAs styrelse gemensamt utarbetat och står bakom.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Satsa på samverkan i forskningspropositionen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *