Vetenskap & Allmänhet hjälper till att utveckla riktlinjer för forskningsdialog och samskapande med allmänheten i Europa

Skapad:

2024-03-12

Senast uppdaterad:

2024-03-14

Vetenskap & Allmänhet medverkar som nationell expert i EU-kommissionens nya Mutual Learning Exercise (MLE) Public Engagement, som fokuserar på forskningssamverkan med det omgivande samhälle. MLE är en form av europeiskt kunskapsutbyte som syftar till att främja samarbete, lärande och policyutveckling mellan EU:s medlemsländer.

MLE Public Engagement (MLE PE), startade i januari 2024 och kommer att pågå till början av 2025. Under året kommer nationella experter från de åtta deltagande länderna: Belgien, Irland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovenien, Sverige och Tyskland att utbyta kunskap, erfarenheter, utmaningar och goda exempel på att främja allmänhetens deltagande i forskning och innovation. 

Målet är att utveckla europeiska riktlinjer och policyrekommendationer, utveckla och städja de som jobbar med forskningskommunikation, dialog och samskapande i Europa samt att ge inspel till framtida europeiska ramprogram för forskning och innovation. MLE PE ska också att ge beslutsfattare på nationell och europeisk nivå riktlinjer och verktyg för att utveckla åtgärder för forskningsdialog och samskapande med det omgivande samhället i forsknings- och innovationspolitiken.

Vår vison är att göra vetenskap tillgänglig för alla, och ett sätt att göra detta på är att se till att allmänheten har möjlighet att ta del av och kunna delta i forskning. Genom att vara en del av kunskapsutbytet hjälper vi till att öka kunskapen om hur man involverar allmänheten och olika samhällsaktörer i forskning och på så sätt kan vi bidra till att utforma en mer inkluderande, ansvarsfull och hållbar forskning och innovation i EU.

Maria Hagardt, Vetenskap och Allmänhets representant och nationell expert i MLE PE.

I MLEn arbetar de nationella experterna, fyra oberoende experter och representanter från EU-kommissionen tillsammans och genom gemensamt lärande – ”learning by doing”, som inkluderar studiebesök och presentationer av intressanta och inspirerande aktiviteter. Under 2024 kommer fyra tematiska möten fokusera på; 

  • översikt över vad som sker inom EU inom området 
  • möjligheter och utmaningar inom området 
  • analys av riktlinjer och policies inom området 
  • samverkan inom det europeiska forskningsområdet (ERA) i dessa frågor

Varje möte resulterar i en separat rapport och en slutrapport med slutsatser och förslag på europeiska riktlinjer för samverkan kommer att tas fram och presenteras vid ett event under våren 2025.

Bild fråm MLE PE kick-offen i januari 2024.

MLE PE leds av Cissi Askwall från Vetenskapsrådet i Sverige och ordförande för EUSEA (European Science Engagement Association). Den tredje nationella experten från Sverige är Anna Maria Fleetwood även hon från Vetenskapsrådet.

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Hagardt

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *