Vetenskap & Allmänhets yttrande över rapporten Kvalitetssäkring av forskning (2018:2)

VA är positivt till Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, förslag att göra utvärderingar av ”samverkan inom utbildning och forskning som en integrerad del i högskolans kärnverksamhet”. 
I sitt remissvar på UKÄ:s rapport Kvalitetssäkring av forskning – rapportering av ett regeringsuppdrag påpekar VA samtidigt att utvecklade resonemang om hur samverkan ska integreras i det kommande kvalitetssäkringsarbetet saknas.

Ta del av remissvaret.


Lägg till en kommentar