Ansvarsfull forskning och innovation – vad innebär det för mig?

I november arrangerade SwafS påverkansplattform en workshop tillsammans Göteborgs universitet och Mistra Urban FuturesRISE i Borås. På workshopen deltog ett 20-tal forskare inom RISE som jobbar med internationella projekt.

Ansvarsfull forskning och innovation, RRI, och öppen vetenskap finns med i många av de nya utlysningarna av Horisont 2020 och målet med workshopen var att visa på hur man kan inkludera dessa för att vässa sin ansökan.

Förutom en introduktion till ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI) och verktygslådan RRI Tools, fick deltagarna också en introduktion till öppen vetenskap och hur EU-kommissionen arbetar för att öppna upp forsknings- och innovationsprocesserna.

RRI, ansvarsfull forskning och innovation, handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus. I denna process är genusaspekter, öppen tillgång till forskningsresultat, samverkan med intressenter och slutanvändare, etiska frågeställningar samt att intressera unga för vetenskap, forskning och innovation viktiga ingredienser.

Under workshopen fick varje forskargrupp arbeta fram ett utkast till en Horisont 2020-ansökan där några av de olika RRI-aspekterna skulle tillämpas. Dessutom skulle projektansökningarna inkludera på vilket sätt ansökan också applicerade öppen vetenskap; det vill säga hur intressenter/slutanvändare inkluderas i forskningsprocessen, hur data delas och hur projektets resultat görs tillgängliga.

För mer information om workshopen och hur man inkluderar RRI och öppen vetenskap i projektansökningar för Horisont 2020, kontakta projektteamet inom SwafS påverkansplattform.


Lägg till en kommentar