VA svarar på remiss om samverkansmodell

Välkommet med brett perspektiv på samverkan, men synsättet får tyvärr inte fullt genomslag i Vinnovas förslagna modell. Så kan VAs remissvar på Vinnovas slutrapport sammanfattas i korthet.

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. VA har nu lämnat sitt remissvar på Vinnovas slutrapport om metoder och kriterier för att bedöma sådan samverkan.

Sammanfattningsvis är VA positivt till rapportens breda perspektiv på samverkansbegreppet, och att den föreslagna modellen inkluderar både utbildning och forskning. Dock får det breda anslaget inte fullt genomslag i modellen, som saknar ett genuint dialogiskt synsätt. Modellen skulle vinna på att inkludera samverkansparternas perspektiv och deras bidrag till värdeskapande hos lärosätena, för att ge en mer fullständig bild av värdet av samverkan. Vinnovas förslag är också förvånansvärt ofullständigt. Viktigt blir nu att sätta det fortsatta arbetet i relation till den utredning om styrning av och resurstilldelning till våra lärosäten som nyligen tillsattes.

Läs remissvaret här.


Lägg till en kommentar