För samman forskning och samhälle!

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade i förra veckan på DN Debatt vad som tycks vara huvudlinjerna inför nästa forsknings- och innovationsproposition. Det är bra att ministern lyfter dessa frågor till debatt. Den kommande propositionen handlar om mycket skattepengar och är central för Sveriges framtida välfärd och utveckling. Därför är det viktigt att förslagen diskuteras ordentligt och offentligt.

Om vi kan prioritera insatserna för att höja kvaliteten och ändra attityden till forskning och forskare, både inom sjukvården och i samhället i stort, då har vi vunnit mycket, skriver Björklund. Han listar en lång rad insatser som kan höja forskningens kvalitet – men förslagen om hur attityderna till forskning och forskare kan påverkas lyser med sin frånvaro.

Vi på VA efterlyser förslag som belyser vikten av samverkan mellan forskning och samhälle, eftersom forskningen bara kan användas fullt ut om den utförs i dialog med samhället.

Forskare bidrar med sin kunskap till förståelse, diskussion och analys av olika fenomen i samhället. Samtidigt får forskarna nya perspektiv, kunskap och kompetens från omvärlden, som kan användas för att utveckla och stärka såväl forskning som utbildning. Medborgarna har också rätt till insyn i hur deras skattepengar används och vad forskningen går ut på.

I VAs inspel till forsknings- och innovationspropositionen för vi fram en rad förslag till hur samverkan kan stärkas: Ett är att synliggöra goda exempel. I Storbritannien finns en framgångsrik modell, Beacons for Public Engagement, där universitet valts ut som särskilda förebilder och fått extrapengar för att utveckla olika former av samverkan och sprida kunskap och erfarenheter till andra lärosäten. Vi föreslår en liknande satsning i Sverige.

Ska allmänheten känna ett engagemang för forskning rekommenderar vi också:

– Pilotförsök med deltagarprocesser om forskning

– Metodutveckling för att mäta och belöna dialog och samverkan

– Krav på omvärldsdialog för de forskare som tar emot forskningsanslag

Vår värld står inför en rad gigantiska utmaningar som kräver mycket forskning – men kunskapen som tas fram måste också komma till användning. Därför är dialog och samverkan helt nödvändigt, och därför behöver den kommande forsknings- och innovationspropositionen genomsyras av åtgärder för att stimulera möten, transparens och kunskapsflöde mellan forskning och samhälle!


Lägg till en kommentar