Slitsamt förvärvat och snabbt fördärvat? – en studie av förtroendet för forskare

VA-rapport 2011:1

Andelen med stort eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor sjönk från 75 procent 2009 till 63 procent 2010 i den årliga VA-barometern.

Vilka är skälen till det sjunkande förtroendet? Vad baseras människors förtroende för forskare på? Vilken betydelse har media? För att söka svar på dessa frågor har fördjupade webbintervjuer gjorts med 1 000 svenskar.

De flesta med litet förtroende menar att forskningen antingen är styrd – av företag, politiker eller forskares egna intressen – eller komprometterad av fusk och oegentligheter. Många anger även att forskningen är för ”flummig”, att den ger för lite resultat eller helt enkelt är onödig.

Av dem med stort förtroende anger hälften som skäl för det att forskare är kunniga och engagerade. Att forskningen ger resultat nämns också ofta, liksom att vetenskaplig metodik och hård kontroll borgar för förtroende.

Media spelar en viktig roll för synen på forskare. 33 procent uppger att de sett eller hört nyheter som gjort dem mer positiva till forskare eller forskning. Framför allt nämns nya rön från medicinsk forskning. Bara 12 procent uppger att de påverkats i negativ riktning av nyheter. De flesta exempel de minns rör forskningsfusk eller ”styrd” forskning.

Utifrån slutsatserna av undersökningen bör lärosätena arbeta för:

 • ökad öppenhet kring externa finansiärer och samarbetspartners.
 • ökat avståndstagande vid misstanke om fusk och oegentligheter.
 • ökad kännedom om lagar och etiska regler som reglerar forskning.
 • ökad samverkan mellan forskare och omvärlden.
 • stärkta incitament för medverkan i samverkansaktiviteter.

Studien genomfördes av VA med stöd från Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Ladda ner pdf här.

You find an English summary here.


5 kommentarer

 1. Forskarröster om forskarförtroende | Vetenskap & Allmänhet |

  […] huvudartikeln refereras vår senaste rapport, Slitsamt förvärvat och snabbt fördärvat?, om vad de svarande själva menar ligger bakom att de har högt respektive lågt förtroende för […]

 2. Några ord om forskning i midsommartid | Vetenskap & Allmänhet |

  […] ligger bakom människors förtroende/brist på förtroende för forskare som vi gjorde i vintras, Slitsamt förvärvat och snabbt fördärvat. En slutsats var att forskarvärlden behöver bli öppnare och tala också om forskningens villkor, […]

 3. Debatt om forskningsfusk och förtroende | Vetenskap & Allmänhet |

  […] VAs undersökning Slitsamt förvärvat och snabbt fördärvat som publicerades tidigare i år angav de flesta med litet förtroende för forskare att skälen […]

Kommentering är avstängd.