Forsknings­baserad kunskap i svensk förvaltning

Skapad:

2012-07-30

Senast uppdaterad:

2022-12-16

Sveriges statsförvaltning behöver forskningsbaserad och högkvalitativ kunskap. Men hur kunskapsinhämtningen sker, vem som genomför den och hur den används och sprids varierar mycket mellan myndigheterna. Det visar studien Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning som VA genomfört inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Agenda för forskning.

En kombination av olika analysmetoder har använts för att undersöka omfattningen av och processerna för inhämtning av forskningsbaserad kunskap vid statliga myndigheter: Genomgång av data från SCB, analys av delar av statsbudgetpropositionerna för år 2009-2011, analys av sju valda statliga myndigheters instruktioner, regleringsbrev och informationsmaterial om deras forskning samt djupintervjuer med ledande företrädare för de sju valda myndigheterna.

I slutsatserna konstateras bland annat att myndigheternas forskningsansvar behöver ses över och ansvaret för sektorsforskningen förtydligas, att erfarenhetsutbytet mellan myndigheter bör öka och att varje myndighet som utför eller lägger ut forskning bör ha ett organ som granskar dessa processer.

VA förordar också att utvärderingsmetoder och återkopplingsprocesser från departement och regeringskansli till myndigheterna utvecklas, liksom arbetet med att sprida den inhämtade kunskapen.

VA-rapport 2012:4


Författare: Klas-Herman Lundgren, Heidi Armbruster-Domeyer och Karin Hermansson på VA

Publicerad: November 2012

Antal sidor: 48

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]