Förtroendet för forskare försvagas

Pressmeddelande 090616

Knappt sex av tio svenskar har förtroende för forskare. Andelen har minskat fyraprocentenheter det senaste året. Vänsterpartister och Sverigedemokrater är minst positivatill den vetenskapliga utvecklingen. Det visar en ny undersökning från Vetenskap & Allmänhet, VA, och SOM-institutet.

58 procent har mycket eller ganska högt förtroende för forskare, jämfört med 62 procent förra året och hela 67 procent för sex år sedan, då mätningarna startade.

Professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull, SOM-institutet, tror att den ekonomiska krisen kan ha bidragit till förtroendetappet.

– Det har varit mycket uppmärksamhet på experters och forskares bristande kunskaper och oförmåga att förutse vad som händer.

Forskarna har tappat mer i förtroende än andra yrkesgrupper, men står sig fortfarande jämförelsevis väl. Sjukvårdens personal toppar förtroendeligan (82 procent), följt av poliser (62 procent) och forskare. Lägst ligger lobbyister (7 procent).

Färre har förtroende för universitet och högskolor än för deras forskare. Men i förhållande till andra samhällsinstitutioner åtnjuter högskolorna stort förtroende, 53 procent. Bara sjukvården ligger högre.

– Kanske finns ett moment av förhoppning, att utbildningssatsningar uppfattas som en viktig del för att rädda Sverige ur den ekonomiska krisen, säger Sören Holmberg och Lennart Weibull.

Allra högst är förtroendet för forskning inom medicin, 80 procent, följt av teknik 72, naturvetenskap 65, samhällsvetenskap 50, utbildningsvetenskap 38 och humaniora som bara 37 procent har förtroende för.

Folkpartiets anhängare har högst förtroende för de flesta forskningsområden medan Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer har lägre forskningsförtroende än andra. Ungdomar, 15–19 år, har genomgående lägst förtroende för forskning. Det omvända gäller högutbildade.

Det finns ett tydligt samband mellan förtroendet och viljan att satsa på forskning.                                                                             – Människor stödjer forskning som de förstår och upplever som nyttig. Därför behövs fler kontakter mellan forskare och allmänhet. Forskarna borde också synas mer i samhällsdebatten, säger Karin Hermansson, utvecklingschef VA.

Mer information: Undersökningen omfattar 3 000 svenskar. Den är publicerad på www.v-a.se och är en

del av 2008/2009 års SOM-undersökning (Samhälle Opinion Massmedia) vid Göteborgs universitet.

Ansvarig för studien: Karin Hermansson, utvecklingschef VA, tel 070-867 66 77, karin[@]v-a.se

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se

____________________________________________________________________________________________________Ideella Föreningen Vetenskap & Allmänhet VA Box 5073 102 42 Stockholm Tel 08 791 29 00 Fax 08 611 56 23 Bankgiro 5507-7150 Plusgiro 4061185-7 E-post info[@]v-a.se www.v-a.se Organisationsnummer 802412-5281


0 kommentarer

  1. Vad är det med ungdomen av i dag? | Vetenskap & Allmänhet |

    […] är det lätt paradoxalt att när vi i våra undersökningar (t.ex. Vetenskapen i Samhället) frågar vilka ämnen som är viktiga att vi satsar på att forska om i Sverige är det precis […]

Kommentering är avstängd.