Sedan 2002 samarbetar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet i projektet Vetenskapen i Samhället, ViS. Projektet följer allmänhetens attityder till forskning och forskare över tid, och har genom åren utvecklat ny kunskap om bland annat faktorer som påverkar förtroendet för forskning, samt samband mellan allmänhetens förtroende och viljan att satsa på forskning inom olika vetenskapsområden.

SOM10
Karin Hermansson, VAs tidigare kanslichef & forskningsansvariga, presenterar tioårsanalysen av Vetenskapen i Samhället år 2012.

Det övergripande syftet med ViS-projektet under perioden 2015–2018 är att utforska vilka faktorer som påverkar allmänhetens förtroende för forskare, forskning och forskningsbaserad kunskap. En ökad förståelse för dessa faktorer kan utveckla och stimulera dialogen mellan forskare och olika samhällsgrupper, och i förlängningen bidra till en mer informerad allmänhet som är bättre rustad att aktivt delta i forskningsdebatt och demokratisk beslutsprocess. Ett ytterligare syfte är att fortsatt följa utvecklingen över tid.

Utöver tre datainsamlingar inom ramen för den nationella SOM-undersökningen omfattar ViS under 2015–2018 fyra specialanalyser varav de två översta genomförs i samarbete med forskare vid Södertörns högskola, och de två nedre i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet:

• Forskning och vetenskap i svensk press 1995–2015 (kvantitativ innehållsanalys)

Forskares medverkan på DN Debatt 1992–2015 (kvantitativ innehållsanalys)

• Bakom rubrikerna – Intervjuer med 12 journalister om att bevaka forskning

• Vad påverkar förtroende för forskning? – Fokusgrupper med allmänheten

Målen med ViS 2015–2018 är att:

  • Bidra till ökad och breddad dialog mellan vetenskap och samhälle.
  • Följa utvecklingen och bidra till kunskapsutveckling kring allmänhetens attityder till vetenskap, forskning och forskare.
  • Utveckla kunskap om samband mellan allmänhetens attityder och massmedias rapportering om forskning.
  • Identifiera och förstå skillnader i attityder till vetenskap och forskning mellan befolkningsgrupper.

Sedan 2011 medverkar även Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i ViS. Lärosätena bidrar med halva finansieringen av de årliga frågorna om attityder till forskare och forskning i den nationella SOM-undersökningen, Riks-SOM. ViS har alltsedan starten genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Du hittar alla utgivna ViS-rapporter HÄR.

Läs det senaste om Vetenskapen i Samhället:


| Vetenskap & Allmänhet

Swedes losing confidence in researchers

This article first appeared in Science & Public Affairs, December 2007

Karin Hermansson and Esther Crooks chart the decline

Less than half of the Swedish public has confidence in researchers, according to a survey of 3 000 Swedes carried out by the Swedish association Vetenskap & Allmänhet, VA (Public & Science).

Läs vidare