Detta är en återkommande mätning av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare. Barometern startade 2002 och görs genom ca 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16-74 år.

va-barometer

VA-barometern publiceras årligen i en tryckt folder som även finns tillgänglig på VA:s webbplats elektroniskt, tillsammans med frågebatteriet. Vissa frågor i VA-barometern har ställt återkommande sedan mätningarna startade 2002, medan vissa nya frågor utvecklas för att kunna följa samhällsutvecklingen och aktuella händelser. En av de frågor som ställts återkommande är vilken förtroende svenskarna har för forskare vid universitet och högskolor, och vid företag.

Resultaten i VA-barometern är representativa för svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, kommuntyp och utbildningsnivå. Datainsamlingen sker i månadsskiftet september–oktober varje år och är avslutad innan årets Nobelpris tillkännages, då medieuppmärksamheten kring Nobelpriset skulle kunna påverka resultaten.

En referensgrupp bestående av experter på enkätmetodik och statistik bistår varje år i arbetet med att utforma frågebatteriet. Från och med 2012 görs de i samarbete med undersökningsföretaget Exquiro.

För mer information, kontakta Martin Bergman, utredare.

Lista på alla VA-barometrar:

Du hittar alla utgivna VA-barometrar i bläddervänligt format HÄR.

 

Senaste om VA-barometern:


| Vetenskap & Allmänhet

Allmänhetens syn på vetenskap

Rapport 2002:2

VA har uppdragit åt Temo att genomföra en bred opinionsundersökning om allmänhetens syn på forskare och forskning. Undersökningen genomfördes genom 1000 telefonintervjuer 23 till 29 september 2002 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 16 år och äldre.

Läs vidare