Vad är RRI?

Responsible research and innovation, RRI, översätts på svenska till ”Ansvarsfull forskning och innovation”. Begreppet handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus under hela forsknings- och innovationsprocessen.

Bild: EU-projektet RRI Tools, rri-tools.eu.
RRI är ett samlingsbegrepp för hur forskning och innovation kan bedrivas för att vara så inkluderande som möjligt. Men begreppet innebär också en strävan mot att forskningsresultat och innovationer ska vara accepterade av alla berörda intressenter och bidra till en hållbar utveckling.

I RRI ingår följande policykategori: etik, jämställdhet, styrning, öppen tillgång/öppen vetenskap, samverkan/public engagement och vetenskaplig utbildning.

Inkludering, öppenhet och transparens genom hela processen

Det är heller inte bara forskningsresultaten och innovationerna som omfattas utan även själva forsknings- och innovationsprocessen ska genomsyras av RRI, enligt följande kriterier:

 1.  mångfald och inkludering
 2.  framsynthet och reflektion
 3.  öppenhet och transparens
 4.  lyhördhet och anpassningsförmåga

De olika kriterierna beskrivs närmare i en definition av RRI som tagits fram av EU-projektet RRI Tools.

I verktygslådan som har utvecklats av RRI Tools finns en uppsättning goda råd och sammanställningar för individer och organisationer som vill bedriva RRI. Här finns bland annat råd som:

Liknande sammanställningar för olika syften finns för alla intressenter: forskarebeslutsfattareindustri och näringslivcivilsamhällesorganisationer och utbildningssektorn.

Hur jobbar VA med RRI?

VA driver och är partner i flera projekt som främjar arbetet med ansvarsfull forskning och innovation:

 • ORION Open Science
  – syftar till att göra forskning inom livsvetenskaper och biomedicin öppnare och ta in fler samhällsperspektiv i sina processer.
 • RRI tools
  – Detta avslutade projekt har utvecklat en verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation.
 • SciShops
  – Detta avslutade projekt har utvecklat ekosystemet för Science Shops/kunskapskiosker i EU.
 • Super MoRRI – ska utveckla och förbättra metoder för att mäta aktiviteter inom RRI (ansvarsfull forskning och innovation).
 • Öppen vetenskap workshops

Motsvarighet i engelskan

Responsible research & innovation, RRI

Läs mer

 • Samsyn-projektet arbetar fram en vägledande samverkansnomenklatur och en förklarande karta över de begrepp som används när man talar om samverkan: Samsyn wiki om RRI
 • RRI-tools – verktygslåda för RRI

Se även #RRI i sociala medier.