DNA, celler, gener, genom och CRISPR-Cas9

Vad tycker allmänheten om den nya gentekniken och hur bör den kommuniceras? I fyra länder, bland annat Sverige, har EU-projektet ORION Open Science anordnat åtta medborgardialoger för att ta reda på det. Nedan har vi sammanställt grundläggande fakta om DNAcellergenergenom och CRISPR-Cas9 från dialogerna*.


Se exempel på hur man använder genteknik i dag och möjliga framtidscenarier inom genomredigering som diskuterades vid medborgardialogerna HÄR.


VAD ÄR EN CELL?

• Celler är byggstenar i allt som är levande.

• Celler → vävnader (t.ex. ben eller muskler) → organ (t.ex. blad eller lunga) → organsystem (t.ex. stjälk eller matsmältningsorgan) → bildar tillsammans en organism (t.ex. träd eller människa)

• Det mesta av en organisms DNA finns i cellkärnan.

Det finns olika typer av celler. 80 procent av människokroppens celler består av  röda blodkroppar, vita blodkroppar, nervceller, muskelceller, benceller, broskceller, fettceller, könsceller och hudceller.

Du kanske har hört talas om stamceller. De är odefinierade/outvecklade mänskliga celler som har förmåga att utvecklas till olika celltyper, som t.ex. muskelceller eller hjärnceller.

OBS: alla celler i vår kropp, t.ex. hud- eller leverceller, innehåller samma DNA. Det är hur DNA:t används/läses av som bestämmer identiteten och typen av cell. (Undantag: Röda blodkroppar har inget DNA, för att ha mer utrymme till att transportera syre, och könscellerna (spermier och äggceller) har bara en kopia av kromosomuppsättningen.)


VAD ÄR DNA?

• DNA är en molekyl som bär på instruktioner för hur liv byggs upp.

• DNA är uppbyggt i sekvenser av 4 olika ‘bokstäver’ i en speciell ordning. Koden talar om för våra celler vad de ska göra.

• Ditt DNA (och miljön) är vad som gör dig till DIG!

Deoxiribonukleinsyra, förkortat DNA, är en molekyl som består av en sekvens med fyra ”bokstäver”, nukleoidbaser, i en specifik ordning. Detta är den grundläggande koden som säger till våra celler vad de ska göra.

Molekylen har formen av en dubbel spiral. Sekvensen av baser i DNA bestämmer en organisms egenskaper.

DNA-koden innehåller de instruktioner som behövs för att göra proteiner och andra molekyler som är nödvändiga för vår tillväxt, utveckling och hälsa. Till exempel bygger den ben, gör att musklerna kan röra sig, kontrollerar matsmältningen och håller dina hjärtslag i takt.


VAD ÄR EN GEN?

•  En gen innehåller information (DNA) för att göra proteiner. Varje protein har sin speciella uppgift som gör att cellen (och organismen) fungerar som den ska.

• Små variationer i genens DNA-sekvens, koden, kan göra att olika individer ser olika ut, får olika sjukdomar och beter sig olika.

Proteiner är de aktiva molekyler som är huvudbeståndsdelen i allt levande.

  • De bygger upp våra ben, hår och naglar, t.ex. med kollagen
  • De skyddar oss mot sjukdomar t.ex. via antikroppar
  • De transporterar näringsämnen runt i kroppen t.ex. hemoglobin som transporterar syre från våra lungor till andra delar av kroppen

Viktigt att notera är att mutationer, små variationer i genens DNA-sekvens, kontinuerligt sker ”naturligt” i våra genom, t.ex. under celldelningen (mitos) eller av UV-ljus.

Celler har mekanismer för att reparera DNA men klarar inte att korrigera alla skador och mutationer. Om tillräckligt många mutationer ackumuleras i en och samma cell kan en normal cell omvandlas till en sjuk cell, t.ex. en cancercell eller en bukspottkörtelcell som inte producerar insulin.


VAD ÄR ETT GENOM?

• Ett genom är allt DNA som finns i en organism, alltså alla gener.

• Genomet innehåller även DNA som inte kodar för gener. (En amöba har 200 ggr mer DNA än människan.)

• En människas genom består av 20 000 – 25 000 gener. Trädet Jättepoppelns genom har ca 73 000 gener.

• Genomet är hela receptet och instruktionerna för hur en organism byggs upp, växer, lever, utvecklas och dör.

Det mesta av genomet finns i cellkärnan men det finns också på andra ställen i en cell, t.ex. i mitokondrierna, cellens kraftverk.

Genetik som ämne handlar både om specifika gener och om hur olika gener interagerar med varandra och med olika individers miljö.

Populationsgenetik handlar om hur genomet kan se ut och fungera inom en population/grupp och hur individerna interagerar med varandra och miljön.


GENETIKENS FRAMSTEG & GENTEKNIKENS UTVECKLING


Vad är CRISPR-Cas9?

• En snabb, billig och exakt teknik för att redigera genom.

• Tekniken hjälper forskare att inaktivera och ändra delar av DNA.

• Många forskningslabb använder tekniken idag.

CRISPR-Cas9 kallas också för gensaxenUpptäckten av den 2012  innebar helt nya möjligheter att ändra i organismers DNA liksom att hitta och reparera mutationer.

Gensaxen består av två delar: Enzymet Cas9 som är själva ”saxen” som klipper DNA och CRISPR RNA som visar var Cas9 ska ”klippa” i DNA:t.

Se en film om genomredigering (på engelska)


* Sammanställt av Ipsos MORI, översättning gjord av Vetenskap & Allmänhet.

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]