Skollagen från 2010 stadgar att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det betonas även i läroplanen som trädde i kraft 2011. Innebörden är att såväl innehållet i undervisningen som de undervisningsmetoder som används ska bygga på aktuellt kunskapsläge. VA har undersökt både lärares och ungas attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning i flera projekt.

skolaklassrum
Bild från Thorildsplans gymnasium under ett av VA anordnat ungdomsparlament 2014. Det syftade till att stärka dialogen och utbytet mellan elever och forskare och introducera studenterna till parlamentariska förfaranden om vetenskap och forskning. Foto: Gustaf Waesterberg

 

Projekt:

• Skola möter vetenskap

Ett sätt att öka vetenskapligheten i skolans undervisning är att samverka med forskare. I projektet Skola möter vetenskap har VA tillsammmans med den ideella föreningen Forskningsnätet Skåne undersökt hur skolor framgångsrikt kan samverka med forskare på skolans egna villkor. Projektet har bestått av tre delar i samspel. Den första är en nationell inventering av hur lärare och skolledare i Sverige ser på möten med forskare och hur skolan tar del av forskningsrön. I den andra delen har nya format för möten mellan elever, forskare och lärare utvecklats och prövats praktiskt. I den tredje delen har dessa aktiviteter utvärderats.

En sammanfattning av projektet:

Skola möter vetenskap – ett projekt för att öka vetenskaplig förståelse och förmåga (VA-rapport 2015:4 )

 

Del 1: Nationell inventering

Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning (VA-rapport 2013:3 )

Som en första del av projektet genomfördes 2012-2013 en undersökning bland 2 000 lärare och skolledare om deras attityder till forskning och vetenskap, samt vilka kontakter lärarna har med forskare. Undersökningen genomfördes med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB). Alla data finns även tillgängliga här, liksom enkätfrågorna i sin helhet, samt kalibreringsrapport och teknisk rapport från SCB.

 

Del 2: Nya format för möten mellan elever, forskare och lärare

Forskningsnätet Skåne har utvecklat metoder där lärare, elever och forskare har möts på olika sätt. De nya format som utvecklats under projektets gång är framför allt husforskare, sommarstipendiater och forskningscirkel för lärare om bedömning av vetenskaplighet. En tidigare beprövad modell där forskare kommer till skolor och har föreläsningar och seminarier har också vidareutvecklats för att bättre passa in i skolarbetet. En utförlig beskrivning av Forskningsnätets utveckling finns i rapporten  Forskningsnätet Skåne – försök till forskningskommunikation på skolans villkor (VIS skriftserie nr 7).

 

Del 3: Utvärdering av Forskningsnätet Skånes aktiviteter

Aktiviteter för vetenskaplig förståelse – utvärdering av möten mellan elever, lärare och forskare (VA-rapport 2015:3)

De metoder som utvecklats under del 2 utvärderades av VA i del 3. De övergripande frågorna för utvärderingen var: Ökar Forskningsnätet Skånes aktiviteter den vetenskapliga förståelsen och förmågan hos eleverna? Inspirerar de eleverna att fortsätta studera vid högskolan? Vilka faktorer avgör om aktiviteterna ger sådana effekter? Resultaten pekar på att aktiviteterna kan bidra till att höja elevernas vetenskapliga förståelse och förmåga om de samspelar med den ordinarie skolundervisningen. Hur effektiva metoderna är beror på en rad faktorer. Framgångsfaktorer är exempelvis om aktiviteterna integreras väl i skolundervisningen, att eleverna får förbereda sig, att forskarna kan möta målgruppen och att samarbetena är långsiktiga. En genomgång av resultaten från utvärderingen finns i rapporten

En sammanfattning med framgångsfaktorer och rekommendationer finns även i den sammanfattande rapporten VA-rapport 2015:4 ovan.

Merparten av projektets finansiering kommer från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som ger anslag till forskning men också till barn- och ungdomsverksamhet.


Avslutade projekt:

VA undersökte 2004 lärares attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning (2004:4).

År 2005 gjordes tillsammans med Nutek en fördjupad studie med betoning på lärares attityder till och arbete för att utveckla elevers företagsamhet, Lärare om Företagsamhet (2005:2). Båda dessa studier genomfördes i samarbete med Synovate Temo genom telefonintervjuer med lärare, skolledare och lärarstudenter.

Dessutom gjordes en översikt över tidigare studier på detta område (2004:2).

Studien Lärare om Företagsamhet diskuterades vid ett seminarium på IQube 2005. Referat: Blir du företagsam, lille vän?


Vill du ha mer information om projekten kan du vända dig till Cissi Askwall, generalsekreterare.

 

Senaste publikationer rörande skolan:


| Vetenskap & Allmänhet

Forskning och skola – ett möte med förhinder?

Struntar svensk skola i hur barns hjärnor fungerar? I vilken utsträckning används nya forskningsrön när läroplaner skrivs om och skolreformer planeras? Hur vi kan överbrygga glappet mellan forskning och skola var huvudfrågan för Science & Society-seminariet den 13 maj 2011 i Göteborg.

Läs vidare