Responsible research and innovation, RRI, översätts på svenska till ”ansvarsfull forskning och innovation”. Begreppet genomsyrar EU:s forskningsramverk Horisont 2020, och handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus. EU-projektet RRI Tools, där VA varit det svenska navet, har arbetat fram en verktygslåda för RRI.

RRI Tools films from June 2015 where partners of RRI Tools and members of the RRI Tools Advisory Board give some hints about what RRI means.

EU-projektet RRI Tools har utvecklat en webbaserad verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation, RRI. I verktygslådan kan man hitta metoder och stöd för att arbeta med RRI, länkar till andra projekt som arbetat med begreppet RRI och information om vad RRI innebär för olika intressentgrupper.

Olika resurser finns tillgängliga för forskare, civilsamhälle, näringsliv, utbildare, myndigheter och beslutsfattare. För de olika RRI-aspekterna gender, open access, public engagement, science education, ethics och RRI governance finns ytterligare ingångar. Dessutom finns en sökmotor för olika resurser och inspirerande exempel, och ett verktyg för självreflektion.

Verktygslådan är en levande plattform för dialog och erfarenhetsutbyte, där man kan bidra med egna inspirerande exempel på RRI eller diskutera med andra användare.

Projektet RRI Tools pågick under åren 2014-2016 och var finansierat av EU:s sjunde ramprogram för utveckling och forskning. 26 partners ingick i projektet som täckte in sammanlagt 30 länder i Europa. EU-projektet RRI ToolsVetenskap & Allmänhet var koordinator för det svenska navet i RRI Tools-projektet, och har under projektets gång bland annat organiserat workshops för att arbeta fram de svenska bidragen till RRI Tools. Under projektets första år samlades nationell god praxis inom RRI samt svenska intressenters åsikter om definitionen av RRI och vilka hinder och möjligheter RRI skulle innebära. Under 2016 arrangerades en rad workshops för utbildning om RRI och verktygslådan. VA:s årskonferens VA-dagen 2014 hade också RRI som tema.

EU-projektet RRI Tools webbplats

För mer information kontakta Cissi Askwall, generalsekreterare.

 

Senaste om RRI:


| Vetenskap & Allmänhet

800 people, 450 tools, 18 languages: A new collaborative toolkit to support responsible research and innovation

The new version of the Responsible Research and Innovation (RRI) Toolkit www.rri-tools.eu has now been released, supported by a community of more than 800 individuals and institutions from all over Europe. This open online platform was launched by the European RRI Tools project to help research and innovation actors across Europe work in a more social, ethical, and sustainable way, a requisite in many European funding calls.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA bidrar till Europa 2020-strategin

Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen. Vi lyfter fram den påverkansplattform som VA samordnar i Sverige och några andra exempel på hur vi arbetar för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin.

Läs vidare

| Helen Garrison

How can research meet contemporary societal challenges? Event summary

In order to solve the major societal challenges, there must be collaboration between researchers, civil society, industry, the public sector and the public during the whole of the research and innovation process. The concept of Responsible Research and Innovation, RRI, was launched by the European Commission as a key element of the Horizon 2020 research programme. But what does it mean in practice, and how do we achieve it in Sweden?

Läs vidare

| Helen Garrison

RRI Toolkit now live!

In order to solve the major societal challenges that we face, researchers, civil society, industry, the public sector and the public must work together. This type of cooperation is the foundation of Responsible Research and Innovation, RRI – a key concept in the EU’s research programme Horizon 2020. A web-based toolkit is now available to help stakeholders implement RRI.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Referat: Så kan forskningen möta samtida samhällsutmaningar

För att angripa de stora samhällsutmaningarna behövs bred samverkan mellan forskare, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor – och allmänheten – under hela forsknings- och innovationsprocessen. Begreppet ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation), RRI, har lanserats av EU-kommissionen som ett nyckelbegrepp i forskningsprogrammet Horisont 2020. Men vad innebär det i praktiken, och hur får vi till det i Sverige?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

RRI-verktygslådan är här!

För att kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför behöver forskare, civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och allmänheten samarbeta. Sådant samarbete utgör grunden i ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation), RRI – ett nyckelbegrepp i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Nu finns en webbaserad verktygslåda som ska hjälpa aktörer att åstadkomma RRI. 

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Get inspired: responsible, research and innovation in practice

An eco simulation game for children, a municipal project developing a food policy for the city of Milan, a British company promoting the employment of people with autism and a French programme tackling water challenges in the Acquitaine region. What do they all have in common? They are all examples of responsible research and innovation in practice.

Läs vidare