Vad tycker allmänheten om den nya gentekniken och hur bör den kommuniceras? I fyra länder, bland annat Sverige, har EU-projektet ORION Open Science anordnat åtta medborgardialoger för att ta reda på det. Nedan har vi sammanställt grundläggande fakta om DNA, celler, gener, genom och CRISPR-Cas9 från dialogerna*.

Se exempel på hur man använder genteknik idag och möjliga framtidscenarior inom genomredigering som diskuterades under medborgardialogerna HÄR.


VAD ÄR EN CELL?

• Celler är byggstenar i allt som är levande.

Cellervävnader (t.ex. bar eller muskler) → organ (t.ex. blad eller lunga) → organsystem (t.ex. en stjälk eller matsmältningsorgan) → bildar tillsammans en organism (t.ex. DU eller ett träd)

• Det mesta av en organisms DNA finns i cellkärnan.

Det finns olika typer av celler. 80 procent av människokroppens celler består av  röda blodkroppar, vita blodkroppar, nervceller, muskelceller, benceller, broskceller, fettceller, könsceller, hudceller

Du kanske har hört talas om stamceller, de är odefinierade/outvecklade mänskliga celler som har förmågan att utvecklas till olika celltyper, som muskelceller eller t.ex. hjärnceller.

OBS: alla celler i vår kropp, t.ex. hud- eller leverceller innehåller samma DNA. Det är hur DNAt används/läses av som bestämmer identiteten och typen av cell. (Undantag: röda blodkroppar har inget DNA, för att ha mer utrymme till att transportera syre, och köncellerna (spermier och äggceller) som bara har en kopia av kromosomuppsättningen)


VAD ÄR DNA?

• DNA är en molekyl som bär på instruktioner för hur liv byggs upp.

• DNA är uppbyggt i sekvenser av 4 olika ‘bokstäver’ i en speciell ordning. Koden säger till våra celler vad dom ska göra.

• Ditt DNA (och miljön) är vad som gör dig till DIG!

Deoxiribonukleinsyra förkortat DNA, är en molekyl som består av en sekvens med 4 ”bokstäver”, nukleoidbaser, i en specifik ordning. Detta är den grundläggande koden som säger våra celler vad de ska göra.

Molekylen har formen av en dubbel spiral. Sekvensen av baser i DNA bestämmer en organisms egenskaper.

DNA-koden innehåller de instruktioner som behövs för att göra proteiner och andra molekyler som är nödvändiga för vår tillväxt, utveckling och hälsa. Till exempel bygger den ben, gör att musklerna kan röra sig, kontrollera matsmältningen och hålla ditt hjärtslag i takt.


VAD ÄR EN GEN?

•  En gen innehåller information (DNA) för att göra proteiner – varje protein har sin speciella uppgift som gör att cellen (och organismen) fungerar som den ska.

• Små variationer i genens DNA sekvens, koden, kan göra att olika individer ser olika ut, får olika sjukdomar och beter sig olika.

Proteiner är de aktiva molekyler som är huvudbeståndsdelen i allt levande.

  • De bygger upp våra ben, hår och naglar t.ex. kollagen
  • De skyddar oss mot sjukdomar t.ex. via antikroppar
  • De transporterar näringsämnen runt i kroppen t.ex. hemoglobin transporterar syre från våra lungor runt kroppen

Viktigt att notera att mutationer, små variationer i genens DNA sekvens kontinuerligt sker ”naturligt” i våra genom, t.ex. under celldelningen (mitos) eller av UV-ljus.

Celler har DNA-reparationsmekanismer för att korrigera dessa men inte alltid ALLA mutationer och om tillräckligt många av dessa mutationer ackumuleras i en och samma cell kan en normal cell potentiellt omvandlas till en sjuk cell t.ex. en cancercell eller en bukspottkörtelcell som inte producerar insulin.


VAD ÄR ETT GENOM?

• Ett genom är allt DNA som finns i en organism. Alla gener.

• Genomet innehåller även DNA som inte kodar för gener. (En amöba har 200 ggr mer DNA än människan)

• En människas genom består av 20 000 – 25 000 gener. Trädet Jättepoppelns genom av ca 73 000 gener.

• Genomet är hela receptet och instruktionerna för hur en organism byggs upp, växer, lever, utvecklas samt dör.

Det mesta av genomet finns i cellkärnan men det finns på andra ställen i en cell t.ex. i mitokondrierna, cellens kraftverk.

Genetik som ämne handlar både om specifika gener men också om hur olika gener interagerar med varandra och med olika individers miljö.

Populationsgenetik handlar om hur genomet kan se ut och fungera inom en population/grupp och utbredningsområden och hur de interagerar med varandra och dess miljö.


GENETIKENS FRAMSTEG & GENTEKNIKENS UTVECKLING


Vad är CRISPR-Cas9?

• En snabb, billig och exakt teknik för att redigera genom.

• Tekniken hjälper forskare att inaktivera och ändra delar av DNA.

• Många forskningslabb använder tekniken idag.

CRISPR-Cas9 kallas också för gensaxen. Upptäckten av den 2012  innebar en helt ny revolution för att ändra i organismers DNA och hur det uttrycks, men också för att hitta och reparera mutationer.

Gensaxen består av två delar– enzymet Cas9 –som är själva ”saxen” som klipper DNA och en annan del –CRISPR RNA –  som visar var Cas9 ska klippa i DNAt.

Här kan du se en film om genomredigering (på engelska)


*Sammanställt av: