EU-projektet BLOOM hade som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi. Genom dialog och samskapande ville projektet bygga upp och stärka regionala nätverk, för att skapa gemensam förståelse och engagemang för bioekonomins möjligheter. VA ingick som en av 12 europeiska partners i detta treåriga projekt.


Målet med BLOOM var att öka intresset och kunskapen om bioekonomi i samhället, om hur vi kan bli mer klimatsmarta, minska användningen av fossila bränslen och minska materialsvinnet genom innovativa biobaserade råvaror.

Projektet stimulerade aktiviteter och dialog om bioekonomi på både regional- och EU-nivå. Det skapades fem regionala nätverksnoder – hubs -tillsammans med allmänhet, ideella organisationer, innovationsnätverk, lokala forskningscentra, näringsliv, akademi och forskningsinstitut.

De fem regionala noderna hade olika bioekonomiska fokus:

VA ansvarade tillsammans med JAMK, University of Applied Sciences, i Jyväskylä för BLOOM Nordic Hub.

Nordic Hub genomförde dialoger med intressenter och informationsaktiviteter för att:

  • öka medvetenheten och kunskapen om bioekonomi och nya skogsbaserade material och produkter bland allmänheten och hjälpa akademi, forskning och företag till bättre kommunikation och dialog kring sin kunskap och sina produkter.
  • stärka existerande nätverk för bioekonomi i Finland och Sverige genom att engagera och involvera ideella organisationer, beslutsfattare, näringsliv, forskning, innovations- och utbildningssektorn.

BLOOM-projektet pågick under perioden 2017-2020.

Projektpartners:

Zentrum für Soziale Innovation, Österrrike (projektkoordinator)
Wissenschaftsladen Bonn, Tyskland
Stichting Wagening Research, Nederländerna
European Schoolnet, Belgien
Medienwerkstatt, Österrike
Global Ecovillage Network
Campus de Excelencia Internacionalen Agroalimentacion, Spanien
Copernicus Science Centre, Polen
University of Agriculture Krakow, Polen
University of Applied Sciences, Finland
Ökosoziales Forum Europa, Österrike

Mer information:

För mer information, se nedan eller kontakta Lotta Waesterberg Tomasson, projektansvarig.

Projektet på Twitter: @bloom_EU, Facebook: @bloomEU BLOOMs webbplats.

 

Läs det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Hur gör vi bioekonomi till en självklarhet?

Vad är egentligen bioekonomi? Är det alltid klimatsmart? Betyder det hållbart brukande av naturresurser? Vad innebär biobaserad produktion och förnybara resurser? Inkluderar bioekonomi cirkulär ekonomi och ekosystemtjänster, eller något annat? Vid två workshops i december och januari diskuterade intressenter på området hur vi kan öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Låt oss snacka bioekonomi

Vad är bioekonomi för dig? Det var en av frågorna som vi ställde till deltagarna i den första co-creation workshopen inom ramen för EU-projektet BLOOM Bioeconomy och dess nordiska nod. Tillsammans med representanter från olika delar av samhället ville vi ta reda på hur vi på bästa sätt kan öka intresset och kunskapen om bioekonomi hos allmänheten. 

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Does the forest hold the key to the future?

Environmentally friendly and recyclable products made from residues from industrial production processes such as helmets, packaging materials, fabric and translucent wood, may sound like science fiction. But these are some of the new forest-based products that are currently being developed in Sweden and Finland and which, in the future, may replace many of the fossil-based materials we use today. Maybe cellulose is the new plastic?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Kommer framtiden från skogen?

Miljövänliga och återvinningsbara produkter gjorda på rester från industrin, som hjälmar, tyg och genomskinligt trä? Det låter kanske som science fiction, men är några av de nya skogsbaserade produkter som utvecklas just nu i Sverige och Finland och som i framtiden kan komma att ersätta många av de fossilbaserade material vi använder i dag. Kanske är cellulosa den nya plasten?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Var med och öka kunskapen om bioekonomi

Vill ni främja hållbar utveckling? Vara med och stärka medvetenheten om biobaserade material och skogsbaserade produkter? Vill ni dela med er av era erfarenheter, funderingar och kunskaper, och få lika mycket tillbaka? Delta i EU-projektet BLOOM.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Sökes: Lärare till en testgrupp för material om bioekonomi i EU-projektet BLOOM

EU-projektet Bloom har som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi. I projektet ingår 12 europeiska partners däribland Vetenskap & Allmänhet, VA. Projektet ska bland annat ta fram undervisningsmaterial inom bioekonomi och European Schoolnet söker nu 20 lärare inom fysik, biologi, matematik, teknik, eller kemi från skolor i Belgien, Israel, Italien, Polen, Portugal, Israel, Kroatien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike som vill ingå i ett pilotlärarlag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA to help the bioeconomy to bloom across Europe

VA is a partner in BLOOM, a new EU-funded project, aimed at raising public awareness and interest in the bioeconomy. Through dialogue and co-creation activities, the project will develop and strengthen regional networks in order to foster greater understanding about the potential of the bioeconomy.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA ska hjälpa bioekonomin att blomstra i hela EU

EU-projektet BLOOM har som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi. Genom dialog och samskapande ska projektet bygga upp och stärka regionala nätverk, för att skapa gemensam förståelse och engagemang för bioekonomins möjligheter.

Läs vidare