VA om kvalitetsutvärdering av forskarutbildning

Vetenskap & Allmänhet, VA, har svarat på en remiss från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om hur utbildning på forskarnivå ska kvalitetsutvärderas. I svaret berör vi framför allt de frågor som är relevanta utifrån vårt uppdrag att främja dialog och öppenhet mellan forskning och det omgivande samhället.

Läs mer


The National Advocacy Platform responds to Horizon 2020 consultation on SwafS work programme 2016–2017

The consultation on the Horizon 2020 Science with and for Society Work Programme 2016–2017 aims at obtaining “views and and contributions from a broad constituency on the potential priorities for the ‘Science with and for Society’ work programme part covering the period 2016–2017”. Läs mer


Så bidrar Sverige och VA till EU:s tillväxt

För andra året i rad har VA sammanställt hur föreningen bidrar till målsättningarna i EU:s tillväxtagenda 2020. Skrivelsen är en bilaga till Sveriges reformprogram som regeringen nyligen sänt till EU-kommissionen. VA är en av flera aktörer i civilsamhället som medverkat.

Läs mer


VAs bidrag till regeringens återrapportering om Europa 2020

VA har getts möjlighet att skicka in ett bidrag till regeringens återrapportering av arbetet med att uppfylla målen för EU2020-strategin. I detta bidrag till Statsrådsberedningen redogör VA för de delar av föreningens verksamhet som kan tjäna som ”goda exempel” på aktiviteter som bidrar till att uppfylla målen i EU2020-strategin.

Läs mer


Yttrande över betänkandet ”Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor” (SOU 2012:41)

Vetenskap & Allmänhet, VA har svarat på en remiss om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41). I remissvaret har vi kommenterat de delar av förslaget som rör vårt uppdrag, att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Läs mer


Yttrande över betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter” (SOU 2012:20)

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning och inriktning av FoU vid statliga myndigheter (SOU 2012:20).

Läs mer