Kategori: Skrivelser och remissvar

En del av VAs påverkansarbete

Medborgarforskning för att uppnå hållbarhetsmålen

Gör medborgarforskning till en nyckelfaktor i alla aktiviteter som är relevanta för de globala hållberhetsmålen. Det uppmanar Vetenskap & Allmänhet, VA, och hundratals andra organisationer… Läs mer

Skapad:

2020-10-26 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA: Värna akademisk frihet och främja livslångt lärande

Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt ifrågasätts och till och med trakasseras forskare allt oftare.… Läs mer

Skapad:

2020-09-02 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VAs yttrande över Ändringar i högskolelagen.

Vetenskap & Allmänhets yttrande över ”Promemoria angående Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.” Läs mer

Skapad:

2020-09-02 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA bidrar till att Europa 2020-strategin genomförs

Attitydmätningen VA-barometern, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och en rad medborgarforskningsprojekt. Det är exempel på verksamheter som kan bidra till EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. Vetenskap &… Läs mer

Skapad:

2020-05-04 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Tre utmaningar, nio lösningar – VAs inspel till…

Engagera hela samhället i forskning, motverka kunskapsmotstånd och främja forskares samverkan med omvärlden. Det är tre utmaningar som Vetenskap & Allmänhet, VA, lyfter i sitt… Läs mer

Skapad:

2019-11-08 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhets yttrande över betänkandet Komplementär och…

VA har lämnat remissvar på betänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog, och SOU 2019:28 ny lagstiftning. Läs mer

Skapad:

2019-10-31 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA bidrar till det nationella genomförandet av Europa…

Vetenskap & Allmänhet har bidragit till årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen. I bidraget lyfter VA bland annat fram… Läs mer

Skapad:

2019-08-16 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Plea to the EU: Enhance Science Engagement ambitions

VA has signed Ecsite’s open letter to the European Commissioner for Research and Innovation, Carlos Mœdas. The letter calls for an inversion of the “top-down”… Läs mer

Skapad:

2019-07-29 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhets remissvar på betänkandet En långsiktig,…

VA har gett synpunkter på Styr- och resursutredningens (STRUT) betänkande ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6) med fokus på förslagen som… Läs mer

Skapad:

2019-06-27 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhets yttrande över betänkandet Rätt att…

VA delar utredningens utgångspunkt att ett mer effektivt utnyttjande av Sveriges register och databaser kan leda till mer framgångsrik forskning. Läs mer

Skapad:

2019-02-08 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA vill stärka medborgarnas roll i Horisont Europa

Förslaget till EUs nästa ramprogram för forskning och innovation är otillräckligt när det gäller att engagera och involvera allmänheten och civilsamhället.   I en skrivelse… Läs mer

Skapad:

2018-07-31 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhets yttrande över rapporten Kvalitetssäkring av…

VA är positivt till Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, förslag att göra utvärderingar av ”samverkan inom utbildning och forskning som en integrerad del i högskolans kärnverksamhet”.   I… Läs mer

Skapad:

2018-06-29 |

Uppdaterad:

2022-01-10
1 2 3 4 5

Kontakt

Cissi Billgren Askwall

[email protected]