VAs yttrande över Ändringar i högskolelagen.

Vetenskap & Allmänhets yttrande över ”Promemoria angående Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.”

Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt ifrågasätts och till och med trakasseras forskare allt oftare.

Därför tillstyrker VA i ett remissvar att lärosätenas roll som självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället markeras i lag.

Ta del av remissvaret (pdf).


Lägg till en kommentar