VA: Värna akademisk frihet och främja livslångt lärande

Skapad:

2020-09-02

Senast uppdaterad:

2023-02-13

Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt ifrågasätts och till och med trakasseras forskare allt oftare. Därför tillstyrker VA i ett remissvar att lärosätenas roll som självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället markeras i lag.

Foto: Gustaf Waesterberg

Remissvaret kommenterar två förslag till tillägg i Högskolelagen: Dels en principbestämmelse om att akademisk frihet ska främjas och värnas, dels ett tillägg som tydliggör att det livslånga lärandet är en del av högskolans uppdrag.

Förslagen var en del i Styr- och resursutredningens betänkande En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan och beskrivs närmare i departementspromemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.

Ta del av VA:s remissvar

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *