Låt oss snacka bioekonomi

Vad är bioekonomi för dig? Det var en av frågorna som vi ställde till deltagarna i den första co-creation workshopen inom ramen för EU-projektet BLOOM Bioeconomy och dess nordiska nod. Tillsammans med representanter från olika delar av samhället ville vi ta reda på hur vi på bästa sätt kan öka intresset och kunskapen om bioekonomi hos allmänheten. 

Vad innebär bioekonomi för mig? Foto: Lotta Tomasson

Företrädare för akademi, branschorganisationer, civilsamhället och regionala aktörer ägnade eftermiddagen den 5 december 2018 åt att diskutera skogsnäring och skogsbaserade material som grund i svensk bioekonomi. Syftet med workshopen var dels att få en gemensam förståelse för begreppet bioekonomi, dels att ta reda på vilka skogsbaserade material och produkter som används i samhället och vilka kommunikationsaktiviteter som genomförs i dag.

Resultatet från diskussionerna kommer att användas i VAs arbete inom BLOOM för att utforma och genomföra olika typer av kommunikationsaktiviteter i Sverige och Finland.

Vilka är målgrupperna? Skapande av persona Foto: Maria Hagardt

Runt om i Europa genomförs nu BLOOM co-creation workshops med olika bioekonomiska fokus.

VA ansvarar tillsammans med JAMK, University of Applied Sciences, i Jyväskylä för nätverksnoden BLOOM Nordic Hub. 

Det övergripande målet med workshoparna är att skapa arenor för kunskapsöverföring och dialog, och att utforma aktiviteter på både regional – och EU-nivå för att öka intresset och kunskapen om bioekonomi i samhället, om hur vi kan bli mer klimatsmarta, minska användningen av fossila bränslen och minska materialsvinnet genom innovativa biobaserade råvaror.

Vill du vara med?

Den 29 januari bjuder vi in intresserade av bioekonomi, skogsnäring och skogsfrågor till en ny workshop. Denna gång går vi  mer på djupet och fokuserar på målgrupper och aktiviteter för att kommunicera kring bioekonomi. Se vårt kalendarium för mer information eller ta kontakt med Maria Hagardt eller Lotta Tomasson.


Lägg till en kommentar