Påverka nästa europeiska forsknings- och innovationsprogram!

Omkring 40 nationella representanter och experter från 23 länder samlades i slutet av februari på Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel för att diskutera nästa europeiska ramprogram för forskning och innovation, FP9. Mötet arrangerades av den svenska Påverkansplattformen för SwafS (Science with and for Society) och SiS.net2, det internationella nätverket för nationella kontaktpersoner för SwafS inom Horisont 2020.

Foto: Michalis Tzatzanis, FFG

Målet med mötet i Bryssel var att ta fram gemensamma ståndpunkter och en strategi för att säkerställa att viktiga frågor som öppen vetenskap, medborgarforskning, forskningskommunikation, jämställdhet, att involvera och engagera samhällsaktörer i forskning och innovation och att öka intresset för vetenskap i skolan också finns med i det nya ramprogrammet, FP9. Dessa områden ligger högt på den politiska dagordningen inom EU-kommissionen och nämns flera gånger i den så kallade Lamy-rapportens rekommendationer, LAB-FAB-APP ”Investing in the European future we want”. De behöver dock uppmärksammas ytterligare för att få en tydlig plats i det kommande ramprogrammet.

Brysselmötet är ett exempel på hur den svenska Påverkansplattformen för SwafS, som koordineras av Vetenskap & Allmänhet, arbetar på europeisk nivå för att få ett strategiskt inflytande i de pågående diskussionerna om utformningen av FP9.

– Genom att samverka med flera andra intressenter i och utanför EU och ta fram gemensamma budskap kan vi tillsammans kan få större genomslag för våra synpunkter i utformningen av FP9 än om vi som enskild organisation skulle försöka påverka EU-kommissionen, säger Maria Hagardt, representant för SwafS Påverkansplattform.

– Vi har också fått väldigt många positiva reaktioner på att vi agerar proaktivt i de här frågorna, som upplevs viktiga över hela EU.

På väg mot nästa ramprogram

Som inledning till diskussionerna fick deltagarna, förutom en presentation av Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel, uppdaterad information av Dan Andrée, seniorrådgivare på Vinnova och Regeringskansliet, om hur den övergripande utformningen av FP9 ser ut just nu.

Adalheidur Jonsdottir, koordinator för SiS.net2 och kommunikationschef på isländska Rannis, gav en nulägesbeskrivning av hur SwafS-frågorna finns med i FP9-diskussionerna. För närvarande är dessa frågor placerade i en horisontell övergripande del utanför de tre huvuddelarna av programmet, se artikel i ScienceBusiness. Men mycket kan komma att ändras under processens gång.

Varför behövs medborgarperspektivet i FP9?

Science with and for Society är det enda program i Horisont 2020 som kopplar ihop och stimulerar samverkan mellan medborgare, samhällsaktörer, forskare, innovatörer, näringsliv och beslutsfattare genom tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbeten. Dessutom bidrar programmet via sina olika satsningar till att nå flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling:

För att EU ska vara konkurrenskraftigt och kunna ta fram lösningar på globala problem behövs stark finansiering för forskning och innovation. Men det förutsätter också finansiering av forskning och aktiviteter som främjar samverkan med och aktivt engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, så att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället.

Några av de huvudbudskap för SwafS i FP9 som tillsammans formulerades vid mötet i Bryssel handlade just om hur samverkan, involvering och engagemang från samhället kan hjälpa till att öka EU:s attraktionskraft och konkurrenskraft och samtidigt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen:

  • Ett hållbart samhälle behöver lösningar som bygger på att medborgare involveras och engageras i forsknings- och innovationsprocessen. Forskare, innovatörer och beslutsfattare behöver också ha förståelse för medborgarnas perspektiv och kunskap om hur de kan involveras.
  • Ett demokratiskt samhälle behöver processer och verktyg för att stödja beslutsfattande som är baserat på vetenskaplig evidens och ett ansvarsfullt och etiskt ramverk. Det behöver också medborgare som har kunskap om kritiskt tänkande och vetenskapliga metoder för att kunna identifiera och bekämpa alternativa fakta och falska nyheter.
  • Ett innovativt och inkluderande samhälle behöver utbildade och intresserade medborgare, forskare, entreprenörer och innovatörer i alla åldrar. Det främjar allmänhetens engagemang och intresse att involveras i forskning och innovation, vilket leder till användbara och hållbara lösningar och acceptans från medborgarna. Detta kan också underlätta allmänhetens förståelse och förtroende för vetenskap.

Vad händer nu och hur kan jag påverka?

Det första utkastet till struktur för nästa ramprogram ska ut på internremiss inom EU-kommissionen inom kort. Sedan kommer både Europaparlamentet och Rådet att ta ställning till innehållet under 2019. Det nya ramprogrammet träder i kraft 2021 och pågår fram till 2027. Ny information om FP9 kommer hela tiden och det finns möjlighet att påverka utformningen av det nya ramprogrammet bland annat via EU-kommissionens öppna samråd ”Public consultation on EU funds in the area of investment, research & innovation, SMEs and single market”. Samrådet är mycket generellt, men det finns möjlighet att bifoga ett inspel med specifika idéer. Observera dock att samrådet stänger redan den 8 mars.

Forskningskommissionär Moedas rådgivare, professor Mariana Mazzucato, har skrivit en rapport “Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union – A problem solving approach to fuel innovation-led growth” där kriterier för hur så kallade missions ska utformas i FP9. Det finns också möjlighet att fram till den 3 april ge feedback på denna rapport till EU-kommissionen via EU Survey on Missions.

Vill du veta mer?

För mer information om påverkansplattformens inspel till FP9 ”Towards an Open Science Society” och framtida aktiviteter och hur du kan vara med och påverka utformningen av FP9, ta kontakt med Maria Lindholm eller Maria Hagardt som samordnar plattformens arbete.

 

 


Lägg till en kommentar