Svenska exempel på RRI inspirerar Europa

Skapad:

2015-09-14

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Vad har ett spel för barn om hållbar utveckling, ett projekt för matpolicy i Milano, ett brittiskt företag som uppmuntrar anställning av människor med autism, och ett franskt program för att möta vattenutmaningar, gemensamt? Jo, de är alla exempel på hur man kan åstadkomma ansvarsfull forskning och innovation, RRI.

RRIbild
Bild från projektet Smedpack som utvecklar säkra förpackningar för att förhindra förfalskade läkemedel. Projektet engagerar 30 olika aktörer och är ett av de goda svenska exemplen på RRI.

Exemplen finns beskrivna i en katalog med RRI-initiativ från hela Europa som tagits fram inom EU-projektet RRI Tools. Syftet är att inspirera andra som arbetar med forskning och innovation och visa hur RRI kan gå till i praktiken. Katalogen utgör samtidigt första delen av en verktygslåda för RRI som är under utveckling.

Katalogen innehåller projekt, verktyg, program och organisationer som belyser olika delar av EU-kommissionens s.k. policy agendas för RRI, såsom etik, genusaspekter, styrning, samverkan, open access och undervisning i naturvetenskap, liksom för att möta de stora samhällsutmaningarna. Exemplen inkluderar även andra kriterier för att vara RRI, som diversitet och inkludering, öppenhet och transparens, framåtblickande och reflektion, samt lyhördhet och anpassningsbarhet.

Exemplen samlades in av de 26 europeiska organisationer runt om i Europa som ingår i projektet RRI Tools. I Sverige är det VA som ansvarar för samordningen. Totalt ingår 31 goda exempel i katalogen, varav fyra kommer från Sverige: VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation, ett projekt för ökad mångfald i dataspelsbranschen av forskningsföretaget Praxikon och Dataspelsbranschen, programmet Mistra Urban Futures, samt Smedpack, ett samverkansprojekt för att förhindra att förfalskade mediciner når användarna.

– Vi är jätteglada över att fyra exempel från Sverige är med i den europeiska katalogen, men samtidigt inte förvånade. Våra exempel möter många av de kriterier som satts upp för att beskriva RRI, säger Karin Larsdotter, nationell koordinator för de svenska delarna av RRI Tools.

I katalogen finns många bra exempel på hur man kan arbeta med att engagera allmänheten i forskning och innovation, medan bara en femtedel av exemplen rör genusaspekter.

– Här kan Sverige bistå med expertis. Vi har både bra forskning på området och en hel del praktiska erfarenheter av att arbeta med genus, säger Karin Larsdotter.

EU-kommissionen har nyligen publicerat en rapport från en expertgrupp som tar fram indikatorer för RRI. Rapporten rekommenderar att den tidigare RRI-aspekten Open access ska breddas till det mer ambitiösa Open science. Öppen innovation och öppen vetenskap, vilket delvis innebär att involvera fler aktörer i forsknings- och innovationsprocesserna, ser EU-kommissionen som prioriterade områden för att åstadkomma tillväxt och arbetstillfällen i Europa.

Mer information:

RRI Tools “Catalogue of good RRI practices”

EU-kommissionens rapport från expertgruppen: “Indicators for promoting and monitoring Responsible Research and Innovation” 

RRI Tools webbsida

Nyhetsbrev från RRI Tools, där det svenska exemplet Diversi lyfts fram

Registrera dig för nyhetsbrev från RRI Tools

Kontakta oss gärna på den svenska noden för RRI Tools: [email protected]

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *