Forskningsstiftelser stödjer RRI

Ansvarsfull forskning och innovation, RRI, handlar om att forsknings- och innovationsprocesser ska bedrivas för samhällets bästa. Styrkommittén för forskningsforumet på EFC, den europeiska medlemsorganisationen för forskningsstiftelser, uttalade nyligen starkt stöd för konceptet.

– RRI är ett viktigt steg framåt i debatten om vetenskapen i samhället. Det offentliga samhället och civilsamhället bör ta sig an utmaningen att skapa ramar som stimulerar ansvarsfull forskning och innovation. säger Göran Blomqvist, vd på stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, som är en av forumets tio medlemmar.

Ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI), är ett ledande tema i EU:s forskningsramverk Horisont 2020. Målet med RRI är att involvera samtliga intressenter för att styra forsknings- och innovationsprocesser mot etiskt godtagbara, hållbara och samhällsnyttiga resultat, där behovet hos vanliga medborgare sätts i centrum.

I uttalandet från EFC (European Foundation Centre) ingick ett löfte att utveckla och stödja RRI, samtidigt som det betonades att RRI är ett begrepp under utveckling, vars framtida form och spridning i hög grad beror på viljan hos aktörerna inom forskning och innovation.

– Målet är att involvera alla berörda parter och integrera samhällsfrågor i forskningen, ett mål som mycket väl stämmer överens med både stiftelsers samt EU:s ambitioner, säger Göran Blomqvist.

Verktyg för RRI

Vetenskap & Allmänhet, VA, är koordinator för det svenska navet i EU-projektet RRI Tools, där även fyra av EFC:s medlemsorganisationer ingår. Projektet ska ta fram verktyg för att utbilda och kommunicera om RRI. Verktygen ska kunna användas av exempelvis forskare, myndigheter, näringslivet, utbildningssektorn och beslutsfattare.

– Att engagera olika delar av samhället i dialog kring forskningsfrågor är en av VAs huvuduppgifter – inte minst med hjälp av föreningens alla medlemmar inom olika samhällssektorer, säger Karin Larsdotter, Vetenskap & Allmänhet, projektledare för RRI Tools i Sverige.

VA kommer under hösten 2014 att organisera två workshops för att arbeta fram det svenska bidraget till RRI Tools. VAs årskonferens VA-dagen 2014 hade också temat ansvarsfull forskning och innovation.

EFC:s forskningsforum är en plattform för samarbete, utveckling och opinionsbildning för forskningsfinansierande stiftelser. Bland forumets mål ingår att underlätta stöd till forskning genom informationsutbyte och samarbete över landsgränserna.


Lägg till en kommentar