VA positivt till VINNOVAs samverkansmodell

Ett lovande förslag inom ett mycket angeläget område. Så kan VAs remissvar på VINNOVAs Förslag på modell för värdering av samverkan sammanfattas.

FF_sthlm_2013-10-940px

Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA har ett regeringsuppdrag att utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. I våras sände VINNOVA ut ett förslag på modell för hur den här bedömningen ska gå till. VA har nu lämnat sitt remissvar.

VA berömmer den öppna och inkluderande arbetsprocess som lett fram till förslaget, liksom ansatsen att inkludera såväl utbildning och forskning som samverkan i modellen. Att lärosätena involveras och är aktiva i arbetet med att identifiera bra samverkan, och att de ges möjlighet att välja profil och inriktning på sin redovisning av samverkansaktiviteterna, ses också som positivt.

VINNOVA listar en mängd möjliga indikatorer i den föreslagna modellen och VA är naturligtvis särskilt positivt till att indikatorer på en ”bred” samverkan med allmänheten finns med.

− Men om man ska kunna göra jämförelser över tid och mellan lärosäten måste varje given indikator användas och redovisas på liknande sätt. I det fortsatta arbetet är det därför viktigt att man kommer överens om hur det ska gå till, säger Maria Lindholm, chefsutredare på VA.

I remissvaret föreslår VA att lärosätena ska använda minst två indikatorer för varje kärnprocess. Föreningen önskar också att lärosäten stimuleras att utveckla sitt samverkansarbete även inom områden där de inte redan är starka.

Läs hela remissvaret.


Lägg till en kommentar