Kvalitet och samverkan – nya modeller för resursfördelning till svenska lärosäten

Vetenskapsrådet presenterar i dagarna ett förslag på hur fördelningen av statliga medel till svenska lärosäten kan göras på basis av forskningens kvalitet och relevans för samhället. Samtidigt kommer VINNOVA med sitt förslag till modell för värdering av lärosätens samverkan med samhället. Även denna modell ska användas som grund för tilldelning av anslag.

Vetenskapsrådet har av regeringen fått i uppdrag att föreslå en modell för resursfördelning till svenska lärosäten, som bland annat ska göra det möjligt att bedöma forskningens kvalitet och relevans för samhället. Enligt ett första utkast som Vetenskapsrådet nu presenterar ska modellen bygga på att expertpaneler bedömer varje lärosäte utifrån forskningens vetenskapliga kvalitet, kvalitetsutvecklande faktorer och genomslag utanför akademin.

Läs mer om Vetenskapsrådets förslag här.

Samverkansmodell på remiss
Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA har i sitt regeringsuppdrag fått i uppgift att utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. VINNOVA har nu kommit med ett förslag till modell för hur den här bedömningen ska gå till. Modellen innebär i stora drag att en internationell expertpanel bestående av representanter från såväl akademin som det omgivande samhället ska bedöma kvaliteten i samverkansarbetet på svenska universitet och högskolor. Underlag för panelens bedömning kan till exempel bestå av hur lärosätena arbetar kring strategier för samverkan, om samverkan är meriterande för anställda, engagemang i uppdragsutbildningar, deltagande i samhällsdebatten och samverkan kring forskarutbildningar. Indikatorer för samverkan kan ingå i lärosätenas självvärdering. Förslaget har skickats ut på remiss till bland andra Vetenskap & Allmänhet, med svarsdatum i augusti.

Läs mer om VINNOVAs föreslagna modell här.


Lägg till en kommentar