Stora forskningssatsningar men lite dialog

Skapad:

2012-10-11

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Pressmeddelande 121011

Regeringens nya forsknings- och innovationsproposition innehåller omfattande satsningar på forskning, men riskerar samtidigt att inte ta tillvara forskningens fulla potential. Vetenskap & Allmänhet, VA, menar att regeringen inte når hela vägen fram med att främja samverkan och dialog mellan forskning och samhälle.

I förslaget får Vetenskapsrådet i uppdrag att utveckla ett nytt system för att fördela forskningsmedel, där ”relevans och nyttiggörande av forskningsresultat” bör vara en del i bedömningen. VA anser att det är viktigt att en bredare samverkan med det omgivande samhället påverkar fördelningen av forskningsmedel, om satsningarna ska kunna få full effekt.

Begreppen samverkan och nyttiggörande genomsyrar propositionstexten. Samtidigt handlar de konkreta satsningarna främst om samverkan som syftar till att utveckla produkter och tjänster. De korta avsnitt som finns om exempelvis “forskares deltagande i den breda samhälls- och idédebatten” följs inte av några särskilda medel eller konkreta förslag.

– Regeringens perspektiv på samverkan är väl snävt. Samverkan handlar också om att få till stånd mer omfattande utbyte av kunskap, idéer och resultat, både för att utveckla Sverige och för att ge forskarna nya perspektiv och stärkt kompetens, säger Cissi Askwall, VAs generalsekreterare.

60 miljoner av totalt 4 miljarder kronor avsätts till Vinnova för “resursfördelning efter bedömning av kvalitet och prestation i samverkan med det omgivande samhället”.

– Vi hoppas att Vinnova i samarbete med de andra forskningsråden anlägger ett brett perspektiv på samverkan när de utvecklar indikatorerna för den här satsningen. VA hjälper gärna till i det arbetet, fortsätter Cissi Askwall.

Regeringen föreslår också flera av de åtgärder som VA förordat för att säkra kvaliteten på den forskning som bedrivs vid våra myndigheter: Att varje myndighet ska ha ett system för att kvalitetssäkra sin forskning och att myndigheterna ska ha ett regelbundet erfarenhetsutbyte.

För mer information kontakta:
Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, 070-626 44 74, [email protected]

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]