Stärk myndigheternas kunskapsutveckling!

Skapad:

2012-07-11

Senast uppdaterad:

2022-12-16

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning och inriktning av FoU vid statliga myndigheter. VAs remissvar stödjer utredningens slutsatser och förslag.

Utredaren Per Tegnér har haft i uppdrag att kartlägga omfattning och inriktning av den forskning och utveckling som bedrivs av statliga myndigheter (SOU 2012:20). Under samma tid som utredningen pågått, vintern och våren 2012, har VA studerat utvecklingen av forskningsbaserad kunskap vid svenska statliga myndigheter. Studien har genomförts inom ramen för IVA-projektet Agenda för forskning och resulterat i rapporten Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning.

VA och utredaren har kommit till liknande slutsatser. Redan i höstens forsknings- och innovationsproposition anser både utredaren och VA att förslagen om att anordna seminarier för forskningshandläggare i Regeringskansliet och att etablera nätverk för ökat samarbete mellan myndigheter som arbetar med FoU bör vara med.

Alla myndigheter som arbetar med forskningsfrågor bör också ha ett vetenskapligt råd eller liknande organ som granskar själva processerna hos myndigheten. Sådana organ främjar dessutom kontakterna med vetenskapssamhället, om externa ledamöter används.

VAs studie visar att myndigheters forskningsbaserade kunskapsinhämtning styrs och hanteras olika av regering och departement. Detaljnivån i instruktioner och regleringsbrev varierar mycket. Både VA och utredaren föreslår därför att en ny utredning får i uppgift att närmare undersöka hur myndigheters forskning bäst kan hanteras, styras och kontrolleras.

För att bättre kunna utvärdera och bedöma kvaliteten på den forskning som myndigheterna initierar bör en utredning också analysera och utveckla lämpliga utvärderingsprocesser för myndigheters forskningsverksamhet, anser både VA och utredningen.

VA föreslår dessutom att en utredning får granska hur beställningar och samverkan mellan departement och myndigheter kring forskningsbaserad kunskap sker och hur den framtagna kunskapen sedan kommer till användning. Utredningen bör också ge förslag om hur den framtagna kunskapen kan spridas och komma till användning i olika delar av samhället.

Ta del av remissvaret

Kontakt

Cissi Billgren Askwall

[email protected]

Kommentarer om “Stärk myndigheternas kunskapsutveckling!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *