Yttrande: åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor

Skapad:

2012-06-19

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhets yttrande över promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (U2012/2475/UH).

Studiesociala_villkor_remissvar_VA

Sammanfattning:

VA har bara berört de aspekter som är relevanta utifrån VAs uppdrag att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

VA menar, i linje med promemorians sammanfattning, att forskarutbildningen ofta är det avgörande steget i en forskarkarriär och att doktoranderna utför en mycket viktig och omfattande del av både den forskning och den utbildning som bedrivs vid universitet och högskolor.

VA anser att kontakterna och dialogen mellan forskare och samhälle måste stärkas. Ett utbyte av kunskap, idéer och resultat mellan forskningen och samhället i stort gynnar samhällets utveckling, såväl ekonomiskt som demokratiskt och kulturellt. Samtidigt får forskarna nya perspektiv, kunskap och kompetens från det omgivande samhället, som kan användas för att utveckla och stärka såväl forskning som utbildning.

Eftersom doktorander utför en stor del av forskningen vid Sveriges lärosäten är det viktigt att de har praktisk möjlighet att samverka med det omgivande samhället. Doktorander med dålig arbetsmiljö och osäkra anställningsvillkor riskerar att nedprioritera samverkansuppgifter. Goda sociala villkor som ger doktorander en tryggare tillvaro bör i stället gynna deras möjligheter att samverka med samhället.

VA anser att det är viktigt att samverkan inte utförs enbart av namnkunniga och etablerade forskare. Dessutom har doktorander i många fall lättare än seniora forskare att nå yngre målgrupper. Doktorander bidrar därför till mångfald i samverkansarbetet.

VA ser också gärna en ökad forskarmobilitet, både inom akademin och mellan akademi och samhälle. Nationella och transparenta regler för doktoranders villkor och arbetsmiljö bör gynna mobiliteten mellan lärosäten i Sverige, vilket i sin tur medför bättre förutsättningar för mobilitet mellan akademin och andra delar av samhället.

Utifrån ovanstående resonemang tillstyrker VA alla de föreslagna förändringarna. Vi vill emellertid påpeka att huvudförslagen i promemorian redan är genomförda och utgör praxis vid flera lärosäten. Flera universitet och högskolor är också på väg att införa doktorandanställning från första dagen. Därmed innebär promemorians förslag att regler som redan är gällande praxis fastställs.

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Yttrande: åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *