Remissvar: Trygga doktorander främjar samverkansarbetet

Skapad:

2012-06-19

Senast uppdaterad:

2022-01-10

VA har som remissinstans yttrat sig om ”förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för”. 

Studiesociala_villkor_remissvar_VA

Remissvaret finns att läsa här.

VA har bara berört de aspekter som är relevanta utifrån föreningens uppdrag att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Sammanfattat menar VA att forskarutbildningen ofta är det avgörande steget i en forskarkarriär och att doktoranderna utför en mycket viktig och omfattande del av både den forskning och den utbildning som bedrivs vid universitet och högskolor.

VA anser att kontakterna och dialogen mellan forskare och samhälle måste stärkas. Ett utbyte av kunskap, idéer och resultat mellan forskningen och samhället i stort gynnar samhällets utveckling, såväl ekonomiskt som demokratiskt och kulturellt. Samtidigt får forskarna nya perspektiv, kunskap och kompetens från det omgivande samhället, som kan användas för att utveckla och stärka såväl forskning som utbildning.

Eftersom doktorander utför en stor del av forskningen vid Sveriges lärosäten är det viktigt att de har praktisk möjlighet att samverka med det omgivande samhället. Doktorander med dålig arbetsmiljö och osäkra anställningsvillkor riskerar att nedprioritera samverkansuppgifter. Goda sociala villkor som ger doktorander en tryggare tillvaro bör i stället gynna deras möjligheter att samverka med samhället.

VA anser att det är viktigt att samverkan inte utförs enbart av namnkunniga och etablerade forskare. Dessutom har doktorander i många fall lättare än seniora forskare att nå yngre målgrupper. Doktorander bidrar därför till mångfald i samverkansarbetet.

VA ser också gärna en ökad forskarmobilitet, både inom akademin och mellan akademi och samhälle. Nationella och transparenta regler för doktoranders villkor och arbetsmiljö bör gynna mobiliteten.

VA tillstyrker därför alla de föreslagna förändringarna men påpekar samtidigt att huvudförslagen i promemorian redan är genomförda och utgör praxis vid flera lärosäten. Flera universitet och högskolor är också på väg att införa doktorandanställning från första dagen.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *