Remissvar: Mät rätt – mät brett!

Det vore bra att mäta lärosätenas samverkan med omvärlden, men använd inte uppdragsutbildning och -forskning som en ensidig indikator. Då riskerar den del av samverkansuppgiften som handlar om omvärldsdialog och forskningskommunikation att nedprioriteras. Det skriver VA i sitt remissvar till Utbildningsdepartementet om rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor.

Utbildningsdepartementet uppdrog 2010 åt Anders Flodström att utreda hur forskningskvalitet kan ligga till grund för resurstilldelning till universitet och högskolor. I uppdraget ingick att ”utreda hur en bedömning av lärosätenas kvalitet i samverkan med omvärlden och nyttiggörande av forskningsresultat kan bli en del av resurstilldelningssystemet”.

VA fick i sin tur i uppdrag av utredaren att kartlägga om och hur samverkan i olika former utvärderas och premieras i andra länder, och att föreslå tänkbara indikatorer på samverkan. VAs rapport finns som med som bilaga i rapporten.

När det gäller bedömning av samverkan föreslår utredaren att:

  • Införa en indikator för samverkan baserad på lärosätenas intäkter från uppdragsutbildning och uppdragsforskning.
  • Genomföra en pilotstudie där lärosätena tar fram så kallade portfolios av fallstudier som beskriver forskningens externa påverkan, det vill säga. vad den har fått för effekter i samhället.

VA menar att en indikator baserad enbart på uppdragsutbildning och uppdragsforskning är för begränsad i förhållande till bredden i lärosätenas uppdrag att kommunicera och samverka med det omgivande samhället. Viktiga delar som dialog med allmänheten och forskningskommunikation riskerar att nedprioriteras om andra aktiviteter premieras.

VA avråder därför från att införa en indikator baserad på intäkter från uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Förslaget att genomföra en pilotstudie med portfolios av fallstudier menar VA däremot är intressant och värt att pröva. En sådan portfolio med goda exempel kan tjäna som inspiration för andra, och därmed bidra till en lånsiktig utveckling av samverkansarbetet. Dock är det viktigt att fallstudierna inte snävt fokuserar på samarbeten med näringslivet utan även behandlar hur allmänheten involveras i forskning, dialog med olika samhällssektorer och forskningskommunikation.

VA föreslår därför att instruktionerna för att ta fram fallstudier till portfolios särskilt betonar demokratiaspekterna i samverkansuppgiften, och även belyser effekter på forskningen – inte enbart effekterna på samhället.

Läs hela VAs remissvar här


Lägg till en kommentar